แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 84 กิจกรรม รักแคคตัส

ครูที่ปรึกษา : นายโกสินทร์ ไชยชมภู
22
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
27930
ด.ช.นิพิฐพนธ์ ขันชุมภู 1/1
8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
2
27974
ด.ญ.ปุณชญา ทิพละ 1/6
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
3
27773
ด.ช.กัญตภูมิ คำปันสวย 1/9
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
4
27774
ด.ช.จิรภัทร คำดวงดี 1/9
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
5
27775
ด.ช.เจษฎาพงษ์ เชียงชีระ 1/9
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
6
27776
ด.ช.ชีวานนท์ เตชะอ้าย 1/9
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
7
27777
ด.ช.ธนกฤต พรมเทพ 1/9
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
8
27778
ด.ช.ธานาสรณ์ ทำสวย 1/9
6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
9
27779
ด.ช.ธีรศักดิ์ กันทะวงค์ 1/9
7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
10
27780
ด.ช.นพรัตน์ เสงี่ยม 1/9
8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
11
27781
ด.ช.นราวิชญ์ กองอินทร์ 1/9
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
12
27782
ด.ช.นัฐพนธ์ คนสุข 1/9
10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
13
27784
ด.ช.พฤฒิพงศ์ ช่างปัด 1/9
12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
14
27785
ด.ช.รชฏ จุใจ 1/9
13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
15
27786
ด.ช.สิทธิชัย อนุมาศ 1/9
14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
16
27788
ด.ญ.กันต์กมล ธุระยศ 1/9
16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
17
27789
ด.ญ.จิรกาญจน์ ปานบัวคำ 1/9
17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
18
27791
ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์ มีทางดี 1/9
19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
19
27792
ด.ญ.ณฐอร ศรีจินดา 1/9
20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
20
27796
ด.ญ.ปราญชลี วิชัย 1/9
24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
21
27800
ด.ญ.พิชญาวดี คำมูล 1/9
28
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
22
27807
ด.ช.กันตภณ พ้นทุกข์ 1/9
35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?