แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 83 กิจกรรม เปิดประตูสู่โลกการศึกษา

ครูที่ปรึกษา : ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
27
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
25506
นางสาวอนัญญา พระแป่ 5/3
1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
2
25631
นางสาวปภาพิชญ์ ใจวงค์ 5/3
4
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
3
25677
นางสาวสิรีธร เสาโปน 5/3
5
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
4
25686
นายณัฐวุฒิ ไปวันเสาร์ 5/3
6
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
5
25696
นายศาสดากอน แผ่นเบื้อง 5/3
7
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
6
25707
นางสาวนฤภรณ์ วงค์ศรีธิ 5/3
8
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
7
25722
นายจิรายุทธ ยาวิชัย 5/3
9
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
8
25725
นายธนโชติ เบญจมหามังกร 5/3
10
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
9
25728
นายธาวิน จิตร์ประพันธ์ 5/3
11
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
10
25732
นายวชิรสิริ การบุญ 5/3
12
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
11
25743
นางสาวชวัลรัตน์ วงศ์ใหญ่ 5/3
13
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
12
25800
นางสาวอริสา พันธ์สวัสดิ์ 5/3
17
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
13
25825
นายจิรากร วงศ์ยศ 5/3
18
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
14
25827
นางสาวธีราพร มีความรัก 5/3
19
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
15
25828
นางสาวบุณยวีย์ วงษ์พิทักษ์ 5/3
20
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
16
25833
นางสาวพิชชาพร ลาดตะน๊ะ 5/3
21
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
17
25836
นางสาวมะลิวัลย์ กองกูล 5/3
22
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
18
25838
นางสาวอนินทิตา สุภาเรือง 5/3
23
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
19
25840
นางสาวอรอนันตญา มาลัยวัลย์ 5/3
24
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
20
25863
นายศุภกฤต มูลลา 5/3
25
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
21
25865
นายสิทธิศักดิ์ โนใจ 5/3
26
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
22
27658
นายปรมี ศรีวรรณา 5/3
29
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
23
27659
นายพิชญะ ละหงษ์ 5/3
30
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
24
27660
นายสาริน คล่องดี 5/3
31
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
25
27663
นางสาวมนต์นภา วงศ์เนตร 5/3
34
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
26
27664
นางสาวรุ้งทิพย์ ปัญญาเหมือง 5/3
35
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
27
27765
นายกฤษณัฐ ไชยชมพล 5/3
37
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?