แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 80 กิจกรรม นักบินน้อย

ครูที่ปรึกษา : ศราวุฒิ จันทร์หัวนา
6
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
28136
ด.ช.พันธ์ณรงค์ เกตุดิบรูณ์ 1/6
14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
2
27547
ด.ญ.พรรณวณา สีโม 2/6
26
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
3
27555
ด.ญ.อภีชญา สีหนองเม็ก 2/6
34
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
4
25489
นายศุภวิชญ์ สังข์ศิริ 5/2
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
5
25782
นางสาวกานต์พิชชา อินสะริยะ 5/10
27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
6
25791
นางสาวรดาภา จินะ 5/10
29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?