แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 8 กิจกรรม 1/10เด็กยุคใหม่ใฝ่เรียนรู้

ครูที่ปรึกษา : นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
17
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
27809
ด.ช.กันต์ธีระ ราชบัณฑิตย์ 1/10
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
2
27812
ด.ช.ชลาธิป พุ่มเนียม 1/10
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
3
27813
ด.ช.ธนกฤต แสนคำรัก 1/10
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
4
27818
ด.ช.นันท์นภัส นันตา 1/10
10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
5
27819
ด.ช.ประภวิษณ์ โปทาวี 1/10
11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
6
27820
ด.ช.ภีรวิชญ์ หาญแก้ว 1/10
12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
7
27823
ด.ญ.กริชรวีณ์ ณิชต 1/10
15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
8
27824
ด.ญ.เกษกนก ไกยสินธุ์ 1/10
16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
9
27825
ด.ญ.ขวัญชนก สุยะพรม 1/10
17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
10
27828
ด.ญ.ณัฐวรรณ เพชรดง 1/10
20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
11
27829
ด.ญ.ทักษพร ภูมิคอนสาร 1/10
21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
12
27835
ด.ญ.พิชญาภา พรมเจียม 1/10
27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
13
27838
ด.ญ.วรรณรดา แปงคำ 1/10
30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
14
27839
ด.ญ.วราวิมล ไชยวงค์ทอน 1/10
31
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
15
27841
ด.ญ.ศศิปวีย์ ธะนะวงศ์ 1/10
32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
16
27843
ด.ญ.อาทิตญา แปงกล 1/10
34
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
17
27844
ด.ญ.ภาวดีร์ คูณเอลีชา 1/10
35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?