แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 79 กิจกรรม นาฎศิลป์และการแสดง

ครูที่ปรึกษา : ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
26
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
28024
ด.ญ.ณัฐรินีย์ สุภาพ 1/3
22
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
2
28033
ด.ญ.เพชรเเพรวา อัครประเสริฐกุล 1/3
30
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
3
28066
ด.ญ.ณัฐฐา สาริวงค์ 1/4
23
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
4
28070
ด.ญ.ธิดารัตน์ ฟังเร็ว 1/4
27
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
5
28081
ด.ญ.ศิวะพร วงศ์ใหญ่ 1/4
38
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
6
28087
ด.ช.ธนกฤต ชุ่มมงคล 1/5
5
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
7
28117
ด.ญ.พิมญาดา ไชยวงค์ทอน 1/5
35
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
8
28118
ด.ญ.พีชญากร สืบสมบัติ 1/5
36
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
9
28190
ด.ญ.ชลธิดา มหาภาส 1/7
28
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
10
27816
ด.ช.นรณภัทร สีใจ 1/10
8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
11
27832
ด.ญ.ปวริศา สารคำ 1/10
24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
12
27837
ด.ญ.ภัทรจาริน วงศ์ใหญ่ 1/10
29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
13
27205
ด.ช.ปภังกร ธัญลักษณ์ชัยกุล 2/10
9
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
14
26798
ด.ช.วรภพ อุทธิยา 3/2
14
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
15
26820
ด.ญ.สายธาร ม่วงไม้ 3/2
35
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
16
26837
ด.ช.พีรวิชญ์ คะนนท์ 3/3
11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
17
26749
ด.ช.พีรวิชญ์ จึงวัฒนสกุล 3/5
1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
18
26919
ด.ช.วรพล นวลคำ 3/5
12
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
19
26204
นางสาวพีรดา ทิพโคต 4/1
10
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
20
25668
นางสาวเนตรดาว ทำของดี 5/1
13
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
21
25680
นางสาวอาริษา ทิพโคต 5/1
15
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
22
25808
นายเดชณรง วงศ์ปัญญา 5/1
27
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
23
25893
นายนฤสรณ์ แก้วเหล็กไหล 5/5
28
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
24
25335
นางสาวมนัชญา ชัยชะนะ 6/2
28
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
25
25153
นายภาณุวิชญ์ อินต๊ะใจ 6/3
5
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
26
24942
นางสาววราภรณ์ แสงเพชร์ 6/10
5
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?