แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 78 กิจกรรม Happy Time

ครูที่ปรึกษา : ครูสายสุดา สุภาพ
20
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
25543
นายจิรเมธ จันแปงเงิน 5/6
3
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
2
25560
นางสาวธิดาวรรณ พรมมา 5/6
4
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
3
25609
นายพรหมเทพ ขัติยศ 5/6
5
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
4
25611
นายพีรวัส ยุทธนาศักดิ์ 5/6
6
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
5
25624
นางสาวทิพปภา สุริยะมงคล 5/6
7
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
6
25637
นางสาวรินทร์ลภัส เมืองแก้ว 5/6
8
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
7
25649
นายรนกรณ์ ศักดิ์สิงห์ 5/6
9
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
8
25650
นายรวิศุทธ์ ไชยชมภู 5/6
10
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
9
25685
นายฐิตวัฒน์ หวังขจรกิจ 5/6
11
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
10
25738
นางสาวกชวรรณ กาบกรณ์ 5/6
12
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
11
25890
นายธรรมาลักษณ์ เป็กธนะ 5/6
14
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
12
25906
นายอนุวัตร วงศ์สนันท์ 5/6
15
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
13
27682
นายศักราช ยานะฝั้น 5/6
23
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
14
27686
นางสาวณัชชา อินทระภาษี 5/6
25
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
15
27688
นางสาวนิชาภา มะโนสมบัติ 5/6
27
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
16
27689
นางสาวปุนยพร ศรีพงศ์สานต์ 5/6
28
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
17
27691
นางสาววารินทร์ ภูริสุวรรณกุล 5/6
30
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
18
27692
นางสาวศศินิภา กลิ่นกันหา 5/6
31
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
19
27695
นางสาวสิริวิมล ภักดีภิรมย์สกุล 5/6
34
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
20
28330
นายนายพิสิษฐ์ ลี 5/6
36
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?