แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 77 กิจกรรม DIY คุณธรรม

ครูที่ปรึกษา : นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
22
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
27943
ด.ญ.ฐิตาภา เป็งมา 1/1
21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
2
27956
ด.ญ.ภัสสร บัวดาบติ๊บ 1/1
34
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
3
27957
ด.ญ.รัตนาวดี เตใจ 1/1
35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
4
27959
ด.ญ.วรรณิษา ใจคำ 1/1
37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
5
28124
ด.ช.กฤติพงศ์ สุขเลิศ 1/6
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
6
28125
ด.ช.ณัฐธกฤต หมูแก้ว 1/6
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
7
28127
ด.ช.ถิรายุส์ รู้อ่อนน้อม 1/6
6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
8
28130
ด.ช.ธีรวัฒน์ ถานาเรือ 1/6
8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
9
28133
ด.ช.นรินทร์ทร จันต๊ะแปง 1/6
11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
10
28134
ด.ช.ปุญญาพัฒน์ ม่วงแก่น 1/6
12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
11
28143
ด.ช.สุทธินันท์ วรรณชัย 1/6
21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
12
28144
ด.ช.อัครวิน มาไกล 1/6
22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
13
27439
ด.ช.กฤตเมธ มาละ 2/4
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
14
27441
ด.ช.คณพัชญ์ ภูด่านวัว 2/4
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
15
27447
ด.ช.ธนโชติ แสงแก้ว 2/4
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
16
27450
ด.ช.ปรเมษฐ์ บุตรพรม 2/4
12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
17
27451
ด.ช.ปุญณวิช ไทยกุล 2/4
13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
18
27452
ด.ช.ภควัต ท้าวคำเเสน 2/4
14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
19
27453
ด.ช.ภาณุภัทร กิ่งจันทร์ 2/4
15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
20
27455
ด.ช.วายุภัตร์ ทาติ๊บ 2/4
17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
21
27457
ด.ช.ศิรการ จุลลี 2/4
19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
22
26831
ด.ช.ธิติวุฒิ รัตนาธิวัต 3/3
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?