แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 76 กิจกรรม Korea Bye

ครูที่ปรึกษา : ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
21
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
26342
นายธนวุฒิ ผัดกันตุ้ย 4/9
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
2
26366
นางสาววรกร มะโนศรี 4/9
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
3
26372
นายกฤษณวารินทร์ สุริยะฉาร 4/9
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
4
26394
นางสาวชนันญา ไกลถิ่น 4/9
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
5
26403
นางสาวเบญจรัตน์ บัวบาน 4/9
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
6
26431
นายศุภาเดช เกษรสิทธิ์ 4/9
6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
7
26432
นายอติชาติ อุรัญ 4/9
7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
8
26442
นางสาวณัชชานันท์ ยองเพชร 4/9
8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
9
26460
นายณัฐวุฒิ รักวิชา 4/9
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
10
26471
นายสุรวิชญ์ ชะโลพันธ์ 4/9
10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
11
26475
นายอัศวิน สือแปง 4/9
11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
12
28299
นายณัฐวัศห์ ไสยยาพรม 4/9
12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
13
28300
นายธีรภัทร แก้วบุตร 4/9
13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
14
28301
นายเมธาสิทธิ์ บุญเมือง 4/9
14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
15
28302
นายอภิวรรธน์ สิทธิ 4/9
15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
16
28303
นางสาวจันทัปปภา วิงวอน 4/9
16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
17
28304
นางสาวชนิกานต์ สุปิยาภรณ์ 4/9
17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
18
28305
นางสาวประกายฟ้า ไกรเทพ 4/9
18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
19
28306
นางสาวอาทิตตยา รู้ทำนอง 4/9
19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
20
28307
นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ทวีวงศ์ 4/9
20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
21
28332
นายนฤชิต แซ่โซ้ง 4/9
21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?