แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 75 กิจกรรม คนรักซีรีย์จีน

ครูที่ปรึกษา : นางสาววิชญา เวียงคำ นางพรรณา หนูจันทร์
15
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
25703
นางสาวชื่นนภา พันธุ์มณี 5/7
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
2
25712
นางสาวพัชรพร ชัยศรี 5/7
6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
3
25715
นางสาววณิสรา ต๊ะวงค์ชัย 5/7
7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
4
25719
นางสาวศิริกร ชิดชม 5/7
8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
5
25870
นางสาวจิราพัชร ธนะแก้ว 5/7
18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
6
25874
นางสาวธัญชนก จอมป้อ 5/7
19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
7
25875
นางสาวปนัดดา ไม้ฉำฉา 5/7
20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
8
25876
นางสาวพิกุล กองกูล 5/7
21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
9
25877
นางสาวภคพร บุญทา 5/7
22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
10
25895
นายพุฒิพงศ์ พรรณดา 5/7
23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
11
26166
นางสาววิมพ์วิภา มาเยอะ 5/7
25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
12
27700
นางสาวกาญจนา หลักคำ 5/7
29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
13
27701
นางสาววรารินทร์ สุทธิเสน 5/7
30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
14
27750
นางสาวเปมิกา บุญเรือง 5/7
32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
15
27771
นางสาววริศรา ศักดิ์ศรี 5/7
33
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?