แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 73 กิจกรรม เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง

ครูที่ปรึกษา : 1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
25
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
26223
นายสรวิศ สิงห์ใจ 4/5
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
2
26240
นางสาวพรนภัส สายจันทร์ 4/5
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
3
26268
นายสิรภพ สิงห์ใจ 4/5
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
4
26275
นางสาวณิชารีย์ บุญยงค์รัตน์ 4/5
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
5
26297
นายธนวัฒน์ หินนะราย 4/5
6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
6
26332
นายกันตพัฒน์ อนุแก้ว 4/5
7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
7
26337
นายญาณพัฒน์ อุทธิยา 4/5
8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
8
26346
นายนิปุณ ปัญญา 4/5
10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
9
26350
นายวชิรวิทย์ ยะก๋อน 4/5
11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
10
26374
นายคณิตศาสตร์ คำเรืองศรี 4/5
14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
11
26379
นายทิวาวัชร์ เรืองศักดิ์ 4/5
15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
12
26399
นางสาวณิชญากานต์ โอบอ้อม 4/5
17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
13
26400
นางสาวดวงเนตร อุดมฤทธิ์ 4/5
18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
14
26425
นายพีรวิชญ์ สีลาสม 4/5
19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
15
26443
นางสาวณัฏฐธิดา สุดทะ 4/5
20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
16
26469
นายภัทรกร ใจวงค์ 4/5
21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
17
26473
นายอนุวัฒน์ เดชรส 4/5
22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
18
26482
นางสาวณัฐณิชา แสงจันทร์ 4/5
23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
19
26585
นางสาวธิดารัตน์ มุ่งงาม 4/5
24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
20
26745
นางสาวกรชนก เอมโอษฐ 4/5
25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
21
27742
นายธนกร สุกิติระ 4/5
26
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
22
28268
นายพรภวิษย์ อินชัย 4/5
29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
23
28271
นางสาวกัญญาวีร์ จินะศรี 4/5
32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
24
28274
นางสาววราภรณ์ ช่วยบ้าน 4/5
35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
25
28288
นางสาวพาทินธิดา พิสุทธิมนัสพงศ์ 4/5
36
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?