แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 7 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ครูที่ปรึกษา : ครูธัญชนก ปริญญาเจริญกุล
17
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
26613
ด.ญ.นภัสสร ธิทะ 3/11
1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
2
26651
นางสาวพรพัชชา กุลสุวรรณ 3/11
4
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
3
26662
ด.ช.จิรพัฒน์ แก้วนวล 3/11
7
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
4
26664
ด.ช.ธนกฤต โสดา 3/11
9
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
5
26666
ด.ช.ธนันชนัย ร่วมใจ 3/11
10
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
6
26667
ด.ช.ธีรพิชญ์ ธิมาไชย 3/11
11
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
7
26670
ด.ช.ภูมิพัฒน์ พัฒนปรีชานนท์ 3/11
13
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
8
26680
ด.ญ.ขวัญจิรา คำเงิน 3/11
20
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
9
26681
ด.ญ.ชุติกาญจน์ หมื่นอินทร์ 3/11
21
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
10
26683
นางสาวทักษอร ก่อสร้าง 3/11
23
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
11
26684
นางสาวนันทิชา ป๊อกถา 3/11
24
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
12
26685
ด.ญ.บัณฑิตา คลาปูน 3/11
25
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
13
26686
ด.ญ.บุญยวีร์ ยอดพังเทียม 3/11
26
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
14
26687
ด.ญ.ปาณิสรา อำนา 3/11
27
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
15
26690
ด.ญ.พิชญ์ชานันท์ ฉลาดแหลม 3/11
29
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
16
26694
นางสาวศรัณยา ช่างเก็บ 3/11
32
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
17
26696
ด.ญ.อัจฉรา ดีสา 3/11
34
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?