แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 69 กิจกรรม สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง

ครูที่ปรึกษา : นางเกวลิน วุฒิสาร
24
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
26127
นางสาวบุริณฑร์รภัส กว้างขวาง 4/2
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
2
26183
นางสาวจิรภิณญา เชยบาล 4/2
7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
3
26201
นางสาวปพิชญา สุทธะ 4/2
8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
4
26217
นายพงศภัค ส่วยกิติ 4/2
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
5
26238
นางสาวนรีกานต์ มูลธิดา 4/2
11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
6
26263
นายพีรพัฒน์ ใจปา 4/2
13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
7
26279
นางสาวพรนภา แสงจันทร์ 4/2
14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
8
26280
นางสาวพัชราภรณ์ จุฬารี 4/2
15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
9
26282
นางสาวภัทรธิดา ยองเพ็ชร 4/2
16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
10
26303
นายพิชยากร การช่างทำ 4/2
17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
11
26304
นายภควัต ขัติยะ 4/2
18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
12
26306
นายระพีพัฒน์ ศิริรักษ์ขจร 4/2
19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
13
26357
นางสาวฐิติกานต์ คงบุญวาด 4/2
25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
14
26385
นายพีรวิชญ์ วงศ์วุฒิ 4/2
28
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
15
26389
นายรัตนากร ธิการาช 4/2
29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
16
26407
นางสาววิชญาดา จินดาธรรม 4/2
30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
17
26411
นางสาวเสาวลักษณ์ ใจคำสุข 4/2
31
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
18
26438
นางสาวขวัญฤทัย แดนขนาน 4/2
33
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
19
26447
นางสาวมุจิรานันท์ สัตนาโค 4/2
34
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
20
27736
นางสาวณัฏฐนันท์ กุมศักดิ์ 4/2
35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
21
28249
นายณัฐวัตร พรมวงศ์ 4/2
36
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
22
28250
นายรชต วิชัยศร 4/2
37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
23
28251
นางสาวธิติกานต์ ยาผัด 4/2
38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
24
26450
นางสาววริศรา วงศ์วุฒิ 4/3
32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?