แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 68 กิจกรรม Science club

ครูที่ปรึกษา : ครูพิมใจ พรมสี
13
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
26112
นายธนพัต ใจคำ 4/11
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
2
26131
นางสาวพิชญาภา โชติศิวะโยธิน 4/11
12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
3
26134
นางสาวสิรินทร์ทิพย์ จอมป้อ 4/11
13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
4
26135
นางสาวสุประวีณ์ วงศ์รักษาธรรม 4/11
14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
5
26214
นายธนพัฒน์ แสนธนะ 4/11
19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
6
26215
นายธรรมวุฒิ พุทธเนตร 4/11
20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
7
26218
นายภัทรกร มหาวงศนันท์ 4/11
21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
8
26234
นางสาวธนัชพร เชียงทา 4/11
22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
9
26309
นายอติกันต์ วันต๊ะ 4/11
25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
10
26373
นายปภาวิน สิริปูญโณ 4/11
27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
11
27918
นางสาวนรินทร์พร หีบแก้ว 4/11
32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
12
27919
นางสาววริษา คำมูล 4/11
33
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
13
27921
นางสาวอภิชญา อินต๊ะยศ 4/11
35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?