แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 67 กิจกรรม English Corner

ครูที่ปรึกษา : ครูโสพิน ไชยะ ,ครูจุฬา หน่อคำหล้า, Mr. Thinley Yoezer
30
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
27881
ด.ช.กวีเอก อุตุภรณ์ 1/12
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
2
27882
ด.ช.วัชรวิชญ์ ปิงสุแสน 1/12
2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
3
27883
ด.ช.ขุนธีระราชย์ สุขประเสริฐ 1/12
3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
4
27884
ด.ช.จักรพงศ์ ปงใจ 1/12
4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
5
27885
ด.ช.ชญานนท์ คำลือ 1/12
5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
6
27886
ด.ช.ณัฐนนท์ พรมพาน 1/12
6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
7
27887
ด.ช.เตชภูมิ ท่าเรือ 1/12
7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
8
27888
ด.ช.ธีร์วริทธิ์ วินันท์ 1/12
8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
9
27889
ด.ช.นครินทร์ ยศปินตา 1/12
9
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
10
27890
ด.ช.นภสินธุ์ สุอำ 1/12
10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
11
27891
ด.ช.นารา บุญทา 1/12
11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
12
27892
ด.ช.นาวิน จรูญจิรเสถียร 1/12
12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
13
27893
ด.ช.ปฎิญญา เกตุแก้ว 1/12
13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
14
27894
ด.ช.ปราโมทย์ สุกาโก 1/12
14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
15
27895
ด.ช.พชรพล ทับนาค 1/12
15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
16
27896
ด.ช.พัสกร พรมสอน 1/12
16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
17
27897
ด.ช.ศรัณย์พงษ์ สุวรรณเสน 1/12
17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
18
27898
ด.ช.สุวิศิษฏ์ แย้มเยื้อน 1/12
18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
19
27899
ด.ช.อาชินณภัทร์ สุขเจริญ 1/12
19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
20
27900
ด.ญ.วิชญาดา วิชัยเนตร 1/12
20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
21
27901
ด.ญ.ณัฐมนต์ แก้วมาลา 1/12
21
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
22
27902
ด.ญ.ปาริสรา วงศ์วุฒิ 1/12
22
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
23
27903
ด.ญ.ปิญะธิดา โชคมณีนุช 1/12
23
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
24
27904
ด.ญ.พชรรัชต์ ผาแก้ว 1/12
24
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
25
27905
ด.ญ.พิชญา เนียมถนอม 1/12
25
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
26
27906
ด.ญ.พิมพ์นารา อินปันส่วน 1/12
26
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
27
27907
ด.ญ.ยมลพร จดคำ 1/12
27
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
28
27908
ด.ญ.วัชรีพร แก้วจำปา 1/12
28
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
29
27909
ด.ญ.วิรัญชนา ไชยปันดิ 1/12
29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00
30
27910
ด.ญ.ศุภัชญา บุญเสงี่ยม 1/12
30
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50.00