แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 59 กิจกรรม Board Game

ครูที่ปรึกษา : ครูนิตยา ปันทะนัน
20
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
25453
นายภูมิภัทร รัตนะ 5/12
1
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
2
25455
นายยศภัทร แก้วหน่อ 5/12
2
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
3
25479
นายณรงค์พล จันทร์ทูรย์ 5/12
7
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
4
25503
นางสาวภัณฑิรา หอกทอง 5/12
9
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
5
25504
นางสาววิชญาพร ชารัมย์ 5/12
10
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
6
25508
นางสาวอำภิลา ใจแขว่ง 5/12
11
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
7
25518
นายยิ่งคุณ บุญมา 5/12
14
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
8
25533
นางสาววรัทยา ศุภพิภัทร์ 5/12
16
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
9
25536
นางสาวสุภัสสร บุตรพรหม 5/12
17
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
10
25540
นายกฤต พรหมษานุวงศ์ 5/12
18
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
11
25541
นายกฤตภาส วิปันโส 5/12
19
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
12
25549
นายพสธร ใจแปง 5/12
20
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
13
25551
นายสหโชคอนันต์ จันธิมา 5/12
21
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
14
25564
นางสาวพิธพร พึ่งเขื่อนขันธ์ 5/12
22
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
15
25636
นางสาวรัชนีกร ประวัง 5/12
24
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
16
25771
นายวรเชษฐ์ ปัญญาดี 5/12
29
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
17
27312
นายธนกฤต เจนใจ 5/12
30
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
18
27314
นายศิริโชค เครื่องสาย 5/12
32
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
19
27316
นางสาวนิรชา สมฤทธิ์ 5/12
34
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
20
27317
นางสาวศุภวดี ใจวรณ์ 5/12
35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?