แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 56 กิจกรรม ภาษาพาเพลิน

ครูที่ปรึกษา : ครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูวริทธิ์นั้นท์ บรรณโก
18
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
25471
นางสาวธัญรดา นามแก้ว 5/4
1
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
2
25622
นางสาวณัฐณิชา อุทธิยา 5/4
2
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
3
25643
นายชญานนท์ บุรีแก้ว 5/4
3
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
4
25684
นายจิราวัฒน์ เฉียบแหลม 5/4
6
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
5
25690
นายธนันธร วงศ์ปินตา 5/4
7
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
6
25694
นายภูมิภัทร ไชยชมพล 5/4
9
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
7
25702
นางสาวจิราภรณ์ กองสุข 5/4
10
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
8
25736
นายสุทธิชัย อิ่นคำ 5/4
13
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
9
25764
นายชยวัตร นาราศักดิ์ 5/4
14
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
10
25780
นายอนิวัฒน์ แก้วหุ่ง 5/4
15
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
11
25841
นายกรวิชญ์ จันดี 5/4
17
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
12
25842
นายกฤตพณ สุริยะมงคล 5/4
18
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
13
25848
นายณัฐรัตน์ เงินดี 5/4
19
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
14
25851
นายธนกร หม้องาม 5/4
20
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
15
25888
นายทยากร กันทะศรี 5/4
21
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
16
25892
นายนนท์นภัทร ปาระมี 5/4
22
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
17
27748
นางสาวญาณดา ขันทะพันธ์ 5/4
27
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
18
25734
นายวัชรากร ยอดปา 5/7
9
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?