แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 55 กิจกรรม พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน

ครูที่ปรึกษา : ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
22
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
25454
นายภูรินท์ สมฤทธิ์ 5/10
1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
2
25458
นายศศิพงษ์ ยศหล้า 5/10
2
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
3
25466
นางสาวญาณิศา ศรีคำจักร์ 5/10
3
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
4
25486
นายภุชงค์ หม่องพิชัย 5/10
5
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
5
25501
นางสาวปภาวรินท์ ขันขยัน 5/10
6
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
6
25513
นายณัฐภูมิ ชุมภูวงศ์ 5/10
7
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
7
25519
นายศุภฤกษ์ นามวงศ์ 5/10
8
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
8
25521
นางสาวกานต์พิชชา เชิดชีวี 5/10
9
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
9
25550
นายภูริวัฒน์ เขื่อนเชียงสา 5/10
10
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
10
25615
นางสาวกัญญาวีร์ ก๋าต๊ะ 5/10
13
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
11
25629
นางสาวบุญญิสา ฟูแก้ว 5/10
15
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
12
25648
นายภัทรพล วงค์คม 5/10
16
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
13
25653
นายวีรภัทร หลองทุ่ง 5/10
17
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
14
25654
นายศิริกร คำน้อย 5/10
18
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
15
25687
นายธนดล นักค้า 5/10
23
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
16
25737
นายสุภนัย เพชรใจศักดิ์ 5/10
25
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
17
25781
นางสาวกมลชนก ปุกบุญเรือง 5/10
26
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
18
25785
นางสาวชญานิศ จันต๊ะขัติ 5/10
28
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
19
25794
นางสาวสินิลวรรณ จารุมาโนชญ์ 5/10
30
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
20
27299
นายณัทรัฏฐ์ ใจแล 5/10
32
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
21
27300
นายทวีโชค ตันติ๊บ 5/10
33
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?
22
27301
นายพงศ์พิสุทธิ์ แปงคำ 5/10
34
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.78 ?