แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 54 กิจกรรม รักเรียน -1 ปี 67

ครูที่ปรึกษา : ครูศุภรัตน์ สุธรรมแปง
12
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
25652
นายวาทิน ยั่วยวน 5/1
11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
2
25756
นางสาวศิริวรรณ เขียวสุทธิ 5/1
22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
3
25757
นางสาวสุนันฑา สังข์สุข 5/1
23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
4
25773
นายวสุธร หินใหญ่ 5/1
25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
5
25792
นางสาวรัตนา ไม้ฉำฉา 5/1
26
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
6
26168
นางสาวภัคจิรา ทนันไชย 5/1
29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
7
27638
นายกายสิทธิ์ พุทธนะ 5/1
30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
8
27640
นายจุทาเมธ จันทร์ปัน 5/1
31
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
9
27641
นายธนากร สุธีวราพล 5/1
32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
10
27642
นายพงศ์ภูมิพันธ์ ปัญญะติ 5/1
33
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
11
27644
นางสาวธัญวรัตน์ พะมณี 5/1
35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
12
27647
นางสาวสุพิชญา ศรีวิราช 5/1
37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?