แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 5 กิจกรรม จีนหรรษา

ครูที่ปรึกษา : ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
28
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
26324
นางสาวลภัสรดา เต็มอุ่น 4/3
16
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
2
26180
นางสาวกวินตรา ธนวัฒน์วานิชย์ 4/7
1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
3
26195
นางสาวธมลวรรณ ทองโต 4/7
2
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
4
26247
นางสาววรรณภา บุญวงค์ 4/7
5
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
5
26291
นางสาวอัญชณิศา มูลคำดี 4/7
6
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
6
26319
นางสาวปภาวรินทร์ หน่อคำหล้า 4/7
7
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
7
26321
นางสาวภัณฑิลา ดวงปัญญา 4/7
8
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
8
26335
นายชัยทัต แก้วกาวี 4/7
9
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
9
26360
นางสาวพัชรกันย์ ตาสิทธิ์ 4/7
10
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
10
26364
นางสาวรัตติกาล แก้วมหานิล 4/7
11
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
11
26381
นายธาดากร อิ่นคำ 4/7
13
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
12
26413
นายกิตตินันท์ ค้าคำ 4/7
16
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
13
26423
นายปรัญชัย บุญเสงี่ยม 4/7
17
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
14
26424
นายพัสกร กันทะเนตร 4/7
18
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
15
26427
นายภูกวิน ธรรมศิริ 4/7
19
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
16
26444
นางสาวชลิตา ป้องโล่ห์ 4/7
20
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
17
26451
นางสาวสุพิชชา แผ้วสถาน 4/7
21
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
18
26458
นายณภคพล พูลทรัพย์ไพศาล 4/7
22
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
19
26472
นายสุริยณ อ่อนศรีทอง 4/7
23
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
20
26490
นางสาวพิยดา เจริญสุข 4/7
24
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
21
27015
นางสาวสัณห์สิรี เวียนรอบ 4/7
25
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
22
27737
นางสาววริศรา ไกลถิ่น 4/7
26
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
23
27739
นางสาวอุบลวรรณ ไกลถิ่น 4/7
27
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
24
28252
นางสาวนภสร บัวจ้อย 4/7
28
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
25
28285
นายจิตติพัฒน์ ไล 4/7
29
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
26
28286
นายณัฏฐพล นาคดี 4/7
30
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
27
28287
นายอภิวัฒน์ นันตายศ 4/7
31
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
28
28311
นายวัชรพงศ์ เขตรักษา 4/7
32
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?