แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 42 กิจกรรม ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์

ครูที่ปรึกษา : ครูวรพรรณ วัฒนา
1
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
27348
ด.ญ.ภูริชญา บัวติ๊บ 2/1
31
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11.11 ?