แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 41 กิจกรรม ติว เติม เต็ม

ครูที่ปรึกษา : ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
26
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
24997
นางสาวกนกวรรณ ดีหลาย 6/1
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
2
25003
นางสาวธิญาดา เชิงดอย 6/1
10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
3
25007
นางสาวพชรพร บุญช่วยเหลือ 6/1
11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
4
25039
นางสาวพลอยน้ำเพชร อรุณสันติโรจน์ 6/1
16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
5
25098
นางสาวอริศรา อ่อนหวาน 6/1
18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
6
25102
นายณัฐพงษ์ สมวุฒิ 6/1
19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
7
27072
นายกิตตินันท์ ทำการ 6/1
34
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
8
27151
นางสาวพิชญธิดา เพียรชนะ 6/6
38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
9
24917
นายพีระภัทร สุขเกษม 6/11
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
10
24921
นายศินที ศุภพิภัทร์ 6/11
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
11
24926
นางสาวชนิกานต์ พิณโสดา 6/11
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
12
24929
นางสาวชาลิสา ณ น่าน 6/11
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
13
24931
นางสาวฐิติวรดา วะลัยสุข 6/11
6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
14
24940
นางสาวรินรดา มูลย่อง 6/11
7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
15
24941
นางสาววรนุช ช่างเก็บ 6/11
8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
16
24959
นางสาวชนมน ศรีวิลัย 6/11
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
17
24979
นายเตชสิทธิ์ จบศรี 6/11
11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
18
24988
นายพศิน ใจคำ 6/11
15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
19
24991
นายภานุเดช กันทิ 6/11
16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
20
24994
นายศิวกร คุณควน 6/11
17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
21
25002
นางสาวทิพย์รวี ไกลถิ่น 6/11
19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
22
25006
นางสาวปัณฑิตา โพธิ์เกตุ 6/11
20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
23
25013
นางสาวอภิชญา นันตา 6/11
22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
24
25024
นายพรหมกิตติ กรงจักร์ 6/11
24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
25
25089
นางสาวปิยาภรณ์ ฟ้าตา 6/11
25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
26
25093
นางสาวรณพร โกเมฆ 6/11
26
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?