แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 37 กิจกรรม ศิลป์สร้างสรรค์

ครูที่ปรึกษา : ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง
20
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
25085
นางสาวนงนุช สว่างศรี 6/5
6
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
2
25131
นางสาวมนัสวี รู้กายา 6/5
8
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
3
25146
นายธนกฤต ศิริภานุกูล 6/5
9
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
4
25167
นางสาวนภาภัทร คำลือชัย 6/5
10
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
5
25192
นายพงษ์ศกร สารจันทร์ 6/5
11
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
6
25194
นายภานุภัทร แก้วนวน 6/5
12
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
7
25235
นายอภิภู โขมรัตน์ 6/5
16
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
8
25244
นางสาวฐิติรัตน์ แดงเครื่อง 6/5
20
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
9
25259
นางสาวสิริยากร ปันกันตี 6/5
23
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
10
25267
นายทัศพล วงศ์พรม 6/5
24
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
11
25283
นางสาวเขมิกา วิเศษชาติ 6/5
25
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
12
25302
นายกฤษฎา คำแดง 6/5
27
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
13
25339
นางสาววิราพร ธิสอน 6/5
32
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
14
25347
นายชานนท์ มาพิยะ 6/5
33
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
15
25361
นายสุรพงษ์ ค้าคำ 6/5
34
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
16
27102
นายพนาวิน คำเฟือย 6/5
35
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
17
27104
นางสาวศุภลักษณ์ อุ่นใจ 6/5
37
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
18
27745
นายภูเบศร์ ศรีจันทร์ 6/5
39
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
19
27758
นางสาวภัทรียา นุชเสียงเพราะ 6/5
40
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
20
28333
นางสาววาสนา อินถา 6/5
41
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?