แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 34 กิจกรรม portfolio

ครูที่ปรึกษา : ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
28
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
26012
นางสาวกชพร ผาบไชย 4/1
1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
2
26029
นางสาวมาลีรัตน์ มะลิ 4/1
2
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
3
26060
นางสาวธิดากานต์ ไชยมงคล 4/1
3
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
4
26099
นางสาวปภัชญา บุญยรัตน์ 4/1
8
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
5
26203
นางสาวพิมพ์วิภา เป็งนา 4/1
9
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
6
26220
นายภัทรนันท์ วงเวียน 4/1
11
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
7
26222
นายศิรวุฒิ คิดดี 4/1
12
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
8
26270
นางสาวกมลวรรณ ปาระคะ 4/1
16
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
9
26277
นางสาวนิชานันทร์ เป็กธนู 4/1
17
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
10
26281
นางสาวฟ้าปรียา เวียงนนท์ 4/1
18
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
11
26283
นางสาวภัทราวดี ทิพย์ใจ 4/1
19
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
12
26286
นางสาวศรัณย์พร จันทะมงคล 4/1
21
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
13
26292
นายจิรเทพ คิดดี 4/1
22
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
14
26301
นายพรหมศรัณย์ อริยธเนศ 4/1
23
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
15
26311
นางสาวกุลธิดา ดวงไข่ษร 4/1
24
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
16
26313
นางสาวชนิษฎาภรณ์ เป็กธนู 4/1
25
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
17
26317
นางสาวณัฐณิชา นาเมืองรักษ์ 4/1
26
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
18
26318
นางสาวบุญศลิษา ใจใชย 4/1
27
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
19
26326
นางสาววิรดา กองยา 4/1
28
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
20
26331
นางสาวอมลวรรณ แสงคำ 4/1
29
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
21
26333
นายจิณณวัตร สุบิน 4/1
30
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
22
26414
นายกิตติพันธุ์ ใจแปง 4/1
31
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
23
26449
นางสาวลดาวัลย์ จิตถา 4/1
32
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
24
26479
นางสาวจิตชญา พันดา 4/1
33
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
25
28243
นางสาวณัฐชยา รู้กอง 4/1
34
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
26
28245
นางสาวณัฐณิชา ทวีฤทธิ์ 4/1
36
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
27
28246
นางสาวอนุธิดา เพตะกร 4/1
37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
28
28247
นายณัฐพัชร มะธะนิน 4/1
38
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?