แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 30 กิจกรรม เปตอง

ครูที่ปรึกษา : ครูแย้ง แซ่ฟ้า
16
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
28129
ด.ช.ธฤต เวียงคำ 1/6
7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
2
28131
ด.ช.นพกร อัปปะมาเถ 1/6
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
3
28132
ด.ช.นราวิชญ์ สาตรแสง 1/6
10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
4
28137
ด.ช.พิริยกร ยาวิราช 1/6
15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
5
28138
ด.ช.ภานุวัฒน์ ยาวิลัย 1/6
16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
6
28139
ด.ช.รชฏ ไชยบุบผา 1/6
17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
7
28140
ด.ช.ฤทธิชัย สวยไธสงค์ 1/6
18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
8
28209
ด.ช.โชติศักดิ์ เรือนมูล 1/8
8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
9
28211
ด.ช.ณัฐภัทร ทิพพยามาต 1/8
10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
10
27811
ด.ช.เฉลิมพงศ์ สมใจ 1/10
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
11
27821
ด.ช.เมธัส จักรดี 1/10
13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
12
27830
ด.ญ.นาขวัญ กาฬสุวรรณ 1/10
22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
13
27833
ด.ญ.ปัญญสินี ปัญญา 1/10
25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
14
27836
ด.ญ.เพ็ญพิชชา ทิศอุ่น 1/10
28
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
15
28031
ด.ญ.ปาลิตา ศักดิ์สม 1/10
36
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
16
24951
นายธีรเมธ สุทธศิลป์ 6/10
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?