แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 23 กิจกรรม เด็กดีมีจิตอาสา

ครูที่ปรึกษา : นางสาววรรณภา หาญขว้าง
22
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
28003
ด.ช.ชินาธิป อินต๊ะเสน 1/3
1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
2
28005
ด.ช.ธนภัทร ชาญชัยพิทักษ์สิน 1/3
3
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
3
28008
ด.ช.นิพันธ์ ทาธิ 1/3
6
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
4
28011
ด.ช.พีรธัช อินต๊ะวิกุล 1/3
9
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
5
28014
ด.ช.วีรภัทร นาคมุข 1/3
12
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
6
28016
ด.ช.อติวิชญ์ มูลศาสตรสาทร 1/3
14
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
7
28018
ด.ช.อัครเดช วงค์ปัญญา 1/3
16
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
8
28026
ด.ญ.ทิมทิชากานต์ วิจิตรโชติ 1/3
24
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
9
28028
ด.ญ.นิภาพรรณ เต่านันท์ 1/3
26
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
10
28029
ด.ญ.ปภาวรินทร์ ช่วยนาเขตร์ 1/3
27
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
11
28030
ด.ญ.ประกายรัตน์ อุปการคำ 1/3
28
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
12
28032
ด.ญ.พิชญธิดา เย็นใจ 1/3
29
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
13
28040
ด.ญ.วณิชยา ทะทา 1/3
36
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
14
28042
ด.ญ.ไอชญาณินท์ สุขเจริญ 1/3
38
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
15
28128
ด.ญ.ธเนศวร การักษ์ 1/3
39
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
16
28338
ด.ช.ณัฐกฤต ศรีเดช 1/3
41
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
17
28147
ด.ญ.กฤตยา หน่อนันจา 1/6
25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
18
28152
ด.ญ.ณัฐชยาน์ อดุลย์เบญจกร 1/6
30
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
19
28154
ด.ญ.นันท์นภัส สามาลา 1/6
32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
20
28155
ด.ญ.ประภัสสร สมบูรณ์ 1/6
33
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
21
28158
ด.ญ.พัชรินทร์ ทะเม้า 1/6
36
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33.33 ?
22
28341
ด.ช.นิพนธ์ ทาธิ 1/6
41
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?