แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 2 กิจกรรม โปรแกรมเมอร์น้อย

ครูที่ปรึกษา : ครูโยธิน ศิริเอ้ย
14
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
27934
ด.ช.ภูมิภัช ปันยศ 1/1
12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
2
28163
ด.ช.กวีเกียรติ รู้ธรรม 1/7
1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.56 ?
3
28165
ด.ช.ชนะรบ สิงห์ตื้อ 1/7
3
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.56 ?
4
28171
ด.ช.ธนาขวัญ หมื่นอินทร์ 1/7
9
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.56 ?
5
28173
ด.ช.ธีรภัทร นันตาไชยวุฒิ 1/7
11
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.56 ?
6
28174
ด.ช.นนท์ธิวัฒน์ อุทธิยา 1/7
12
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.56 ?
7
28183
ด.ช.วรากร เลางาม 1/7
21
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.56 ?
8
27319
ด.ช.จิรภัทร อินแปง 2/1
2
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11.11 ?
9
27237
ด.ช.นพณัฐ จันนวล 2/11
6
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16.67 ?
10
26177
นายสิทธินนท์ ลิไธสงค์ 4/2
5
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16.67 ?
11
26178
นายอาริยะ สารคำ 4/2
6
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16.67 ?
12
27730
นายกฤษณ์ธนา โกพัฒน์ตา 4/11
29
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16.67 ?
13
26173
นายธามม์ ไชยยาเรศ 4/12
32
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11.11 ?
14
25483
นายบวรรัช กรอุไรวัฒนา 5/11
6
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16.67 ?