แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 17 กิจกรรม เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5

ครูที่ปรึกษา : ครูนิเวศ ทะลังกา
21
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
25527
นางสาวปวริศา สุทธเสน 5/1
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
2
25670
นางสาวเบญญาภา ทำว่อง 5/1
14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
3
25739
นางสาวเขมจิตตา ตุ้ยสาร 5/1
18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
4
25747
นางสาวธัญญารัตน์ ม้าแก้ว 5/1
20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
5
25759
นางสาวอรกัญญา เต็มอุ่น 5/1
24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
6
25448
นายณภัทร ไชยหลาน 5/11
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
7
25452
นายภัทรกิตติ์ เทือกตา 5/11
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
8
25457
นายศรัณยพงศ์ รักคำ 5/11
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
9
25498
นางสาวฐิติมา เขื่อนศิริ 5/11
10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
10
25548
นายธนภัทร วงค์เวียน 5/11
11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
11
25613
นายภาณุวัฒน์ ละออง 5/11
13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
12
25695
นายวีรภัทร พันธ์วิไล 5/11
24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
13
25730
นายปิยะชัย ยะอินต๊ะ 5/11
26
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
14
25891
นายธิติพัทธ์ จันทร์ถา 5/11
28
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
15
27305
นายธนกฤต บุญเมือง 5/11
29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
16
27306
นายพิชัยภูษิต รู้ทำนอง 5/11
30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
17
27307
นายอณุพงษ์ กาวีละ 5/11
31
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
18
27309
นายฐิรศิลป์ สุทธะ 5/11
33
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
19
25641
นายกิตติพศ กรกัลยา 5/12
25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
20
25661
นางสาวชาลิสา เขื่อนแก้ว 5/12
27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
21
25717
นางสาววิสสุตา ทมถา 5/12
28
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?