แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 15 กิจกรรม สนุกกับสะเต็ม

ครูที่ปรึกษา : ครูจุฬารัตน์ จินะแก้ว
9
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
26602
นายอภิญวัจณ์ สัมฤทธิ์ดี 3/9
14
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22.22 ?
2
26606
ด.ญ.ญัฐนิช ต้าวใจ 3/9
18
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22.22 ?
3
26609
นางสาวณิชกานต์ หินทราย 3/9
21
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22.22 ?
4
26610
ด.ญ.ธัญพิชชา แปงกล 3/9
22
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22.22 ?
5
26612
ด.ญ.ธีรธิดา หุ่นธานี 3/9
24
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22.22 ?
6
26616
ด.ญ.ภัทรวดี รวมสุข 3/9
27
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22.22 ?
7
26617
ด.ญ.เมธาพร บุญแสนไชย 3/9
28
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22.22 ?
8
26621
ด.ญ.สิริปรียา อสุรินทร์ 3/9
31
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22.22 ?
9
26623
ด.ญ.อนัญญา ผาเงิน 3/9
33
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22.22 ?