แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 14 กิจกรรม พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ครูที่ปรึกษา : ศศิธร จันนวล
23
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
26663
ด.ช.จิโรจน์ มูลอัง 3/11
8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
2
26675
ด.ช.อำนาจศักดิ์ สีดามาตร 3/11
15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
3
26678
ด.ญ.กัญญาวีร์ ตันกุล 3/11
18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
4
26679
ด.ญ.กัสมาพรรณ เพชราช 3/11
19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
5
26682
ด.ญ.ณัฐลัญธ์ เมืองมี 3/11
22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
6
26033
นางสาวอาภากร วงศ์ใหญ่ 4/11
8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
7
26290
นางสาวโสรยา เฉียบแหลม 4/11
24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
8
25673
นางสาวรวิสรา ธรรมสาร 5/11
21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
9
27311
นางสาวบัญฑิตา ติ๊บปัญญา 5/11
35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
10
25464
นางสาวเกศราภรณ์ ทัพสุริย์ 5/12
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
11
25470
นางสาวธนิดา มีสมบัติ 5/12
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
12
25475
นางสาวศิริภัสสร ใจชนะ 5/12
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
13
25476
นางสาวสุกฤตา สุขจันทร์ 5/12
6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
14
25510
นายจตุรวิทย์ วงค์เทพ 5/12
13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
15
25525
นางสาวธัญชนก แซ่ซิ้ม 5/12
15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
16
25644
นายชยณัฐ ผลประโยชน์ 5/12
26
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
17
27313
นายธนพงศ์พันธ์ จักรบุตร 5/12
31
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
18
25119
นางสาวชนัญชิดา ศิริมาตร์ 6/2
10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
19
25225
นายธฤษณุ โยกันวี 6/2
22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
20
25124
นางสาวธัญญารัตน์ สุริยะวงค์ 6/10
23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
21
24908
นายกรกฎ มลิวัลย์ 6/11
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
22
24962
นางสาวณชิรยา มาลัย 6/11
10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
23
26742
นางสาวปาริตา ต๊ะมา 6/11
27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?