แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 11 กิจกรรม นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์

ครูที่ปรึกษา : ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
29
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
27799
ด.ญ.พร้อมพร แก้วหน่อ 1/9
27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
2
27603
ด.ช.ชยาวิชญ์ ธิการ 2/8
6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
3
27199
ด.ช.ฐิตินันท์ ไชยเทพ 2/10
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
4
26689
ด.ญ.พชรกมล สดศรี 3/11
28
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
5
26691
ด.ญ.วิภาวนันท์ เหล่าหล้า 3/11
30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
6
26695
ด.ญ.ศิรประภา รักเรือน 3/11
33
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
7
28244
นางสาวชุติกาญจน์ หัตถกอง 4/1
35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
8
28248
นางสาวจีระนันท์ ชาวนา 4/1
39
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
9
26118
นายวิริยะพล เขตชัยภูมิ 4/2
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
10
26132
นางสาวพิชามญชุ์ ถุงปัญญา 4/6
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
11
28281
นางสาวณัฐนรี ภาดี 4/6
37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
12
24612
นางสาวนันณิชา ไชยปัญญา 4/10
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
13
26108
นายคมกริช กองกาย 4/10
22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
14
26192
นางสาวดลฤดี ธนะแก้ว 4/10
24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
15
26197
นางสาวนิติณัฐฎา โปร่งมณี 4/10
25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
16
26198
นางสาวนิรินชนา สิทธิราช 4/10
26
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
17
26210
นางสาวสกุณี คำติ๊บ 4/10
27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
18
27911
นายภัทรภณ สุ่มสุวรรณ 4/10
33
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
19
27913
นางสาวกวิสรา สารีบุตร 4/10
35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
20
27914
นางสาวจิรนุช อุดมพันธ์ 4/10
36
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
21
26013
นางสาวกชพรรณ ผาบไชย 4/11
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
22
26120
นายสันติภาพ นะวะยศ 4/11
10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
23
26186
นางสาวฐิติรัตน์ บุญช่วยเหลือ 4/11
16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
24
26113
นายบุณยกร เครือวงค์ 4/12
25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
25
26199
นางสาวบุลพร ร่วมสุข 4/12
35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
26
24980
นายธรณินทร์ มหายศนันท์ 6/4
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
27
24987
นายพรศักดิ์ดา หน่อเเก้ว 6/10
13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
28
24984
นายบุญญพัฒน์ จุมปู 6/11
14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?
29
24996
นางสาวกนกพิชญ์ อาทรประชาชิต 6/11
18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ?