ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 90 กิจกรรม เส้นทางนักออกแบบ

ครูที่ปรึกษา : ครูวรรณี ถาหล้า
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26826 ด.ช.ณปภัช นารินรักษ์ '3/3 1 04-07-2024 13:37:07
2 26827 ด.ช.กัมปนาท อนันติยศ '3/3 2 03-07-2024 08:40:35
3 26829 ด.ช.ณฐกร อ่อนหวาน '3/3 3 03-07-2024 08:41:11
4 26830 ด.ช.ณัฐพล ผลประการ '3/3 4 03-07-2024 08:40:03
5 26832 ด.ช.ธีรภัทร์ คำพลงาม '3/3 6 03-07-2024 08:41:34
6 26833 ด.ช.บารมี มหาวงศนันท์ '3/3 7 03-07-2024 08:43:27
7 26834 ด.ช.ปฐมพร ศรีสมษัย '3/3 8 03-07-2024 08:40:13
8 26835 ด.ช.ปิยะวัฒณ์ จันทะมงคล '3/3 9 16-07-2024 09:24:48
9 26836 ด.ช.พรมโชติ กรวยนอก '3/3 10 16-07-2024 09:23:34
10 26838 ด.ช.ภัทรพงษ์ พรมมะ '3/3 12 03-07-2024 08:39:51
11 26840 ด.ช.รักษิต อ่อนศรี '3/3 13 03-07-2024 08:41:16
12 26841 ด.ช.อัยการ อุปคำ '3/3 14 03-07-2024 08:40:03
13 26842 ด.ช.อาทิวรา คำเที่ยง '3/3 15 03-07-2024 08:40:40
14 26843 ด.ญ.กฤษติกา คำโต '3/3 16 03-07-2024 08:44:15
15 26844 ด.ญ.กุลนิภา สีเมือง '3/3 17 03-07-2024 08:41:10
16 26845 ด.ญ.จันทกานต์ ไชยโวหาร '3/3 18 03-07-2024 08:40:17
17 26846 ด.ญ.จิรภิญญา วะลัยสุข '3/3 19 03-07-2024 08:41:18
18 26847 ด.ญ.เจนจิรา อิ่นคำ '3/3 20 03-07-2024 08:43:26
19 26848 ด.ญ.ชุดาภรณ์ ขันทะลี '3/3 21 03-07-2024 08:41:22
20 26849 ด.ญ.ญาณภัทร ศักดิ์สม '3/3 22 03-07-2024 21:06:01
21 26850 ด.ญ.ณัฐชานันท์ ปนคำปิน '3/3 23 03-07-2024 08:41:44
22 26851 ด.ญ.ณัฐณิชา พะมณี '3/3 24 03-07-2024 09:24:08
23 26852 ด.ญ.เณศรา ปาระมี '3/3 25 03-07-2024 20:51:08
24 26853 ด.ญ.ธัญญาภรณ์ กันแก้ว '3/3 26 03-07-2024 08:42:07
25 26854 ด.ญ.พรชนก แปงคำ '3/3 27 16-07-2024 09:25:06
26 26855 ด.ญ.พรนัชชา ค้ากำยาน '3/3 28 05-07-2024 09:24:09
27 26856 ด.ญ.พรพิพัฒน์ เทพรักษา '3/3 29 03-07-2024 09:26:00
28 26857 ด.ญ.พิชชาภา วงศ์ผา '3/3 30 03-07-2024 11:40:48
29 26858 ด.ญ.ภวรัญชน์ อุปรีย์ '3/3 31 03-07-2024 20:56:19
30 26859 ด.ญ.ภัทรียา แก้วเกิด '3/3 32 03-07-2024 08:42:20
31 26860 ด.ญ.ภูชิดา สิงห์รัตน์ '3/3 33 03-07-2024 20:44:32
32 26862 ด.ญ.วริศรา กุลพินิจมาลา '3/3 34 03-07-2024 08:44:29
33 26863 ด.ญ.ศิรดา แก้วมูล '3/3 35 03-07-2024 09:23:36
34 26864 ด.ญ.สิริวิมล เจริญชัย '3/3 36 03-07-2024 08:41:11
35 26865 ด.ญ.อาทิตยา สมฤทธิ์ '3/3 37 03-07-2024 08:40:24
36 26866 ด.ญ.อาทิติยา ภูแสง '3/3 38 03-07-2024 08:41:03
37 28323 ด.ญ.จินดารัตน์ จินดาชัย '3/3 39 16-07-2024 09:25:35
38 28324 ด.ญ.พิมพ์พิมุกต์ อุ่นเมืองใจ '3/3 40 16-07-2024 09:25:51
39 26980 ด.ญ.นัฐกร รักยา '3/6 24 04-07-2024 11:50:09
    ||   Export To Excel File