ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 9 กิจกรรม เรียนรู้อ่านเขียน

ครูที่ปรึกษา : ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิ ครูวิไลลักษณ์ กรงจักร?
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 28164 ด.ช.กิตตินันท์ อินสาม '1/7 2 05-06-2024 07:37:36
2 28166 ด.ช.ญาณวรุตม์ เมืองอินทร์ '1/7 4 01-07-2024 08:05:18
3 28167 ด.ช.ญาณวิทย์ ทำสอาด '1/7 5 05-06-2024 07:37:36
4 28169 ด.ช.ธนวัฒน์ ไชยชมภู '1/7 7 01-07-2024 08:05:30
5 28176 ด.ช.นันทิพัฒน์ วิสัย '1/7 14 05-06-2024 07:37:36
6 28177 ด.ช.นิธินันท์ ทะลา '1/7 15 01-07-2024 08:06:37
7 28179 ด.ช.พงษ์พิพัฒน์ ทาทะวงศ์ '1/7 17 05-06-2024 07:37:36
8 28181 ด.ช.ภูวนัย ช่างเขียน '1/7 19 05-06-2024 07:37:36
9 28185 ด.ช.ศิรสิทธิ์ เผ่าเต็ม '1/7 23 05-06-2024 07:37:36
10 28186 ด.ช.ศิลานนท์ มณีวรรณ '1/7 24 05-06-2024 07:37:36
11 28191 ด.ญ.ชุติกาญจน์ แซ่ย่าง '1/7 29 01-07-2024 08:06:50
12 28193 ด.ญ.ณิชานันท์ เสาโปน '1/7 31 05-06-2024 07:37:36
13 28196 ด.ญ.นันท์นภัส ตาคำ '1/7 34 05-06-2024 07:37:36
14 28200 ด.ญ.พิรดาภร วงศ์แก้ว '1/7 38 05-06-2024 07:37:36
15 28201 ด.ญ.ภีรณีย์ พรมมา '1/7 39 05-06-2024 07:37:36
    ||   Export To Excel File