ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 89 กิจกรรม We love Korean1

ครูที่ปรึกษา : ครูศศินิภา มาฟู
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 25028 นางสาวกัลยกร ก้านแก้ว '6/4 2 28-06-2024 15:57:31
2 25129 นางสาวมนพัทธ์ ไกลถิ่น '6/4 3 28-06-2024 15:57:31
3 25169 นางสาวนันทนัช ข่มอาวุธ '6/4 4 28-06-2024 15:57:31
4 25204 นางสาวชนาพร สวาทดี '6/4 5 28-06-2024 15:57:31
5 25215 นางสาวรุ่งณภา วรวงศ์ '6/4 6 28-06-2024 15:57:31
6 25241 นางสาวจิรัชญา อินวงศ์หงาว '6/4 8 28-06-2024 15:57:31
7 25270 นายธีภพ ดอกบัวเผื่อน '6/4 9 28-06-2024 15:57:31
8 25271 นายนัฐนันท์ สรรพสุข '6/4 10 28-06-2024 15:57:31
9 25273 นายปภังกร คงทอง '6/4 11 28-06-2024 15:57:31
10 25285 นางสาวชญาดา วังหอม '6/4 12 28-06-2024 15:57:31
11 25287 นางสาวณัฐชา สันธิ '6/4 13 28-06-2024 15:57:31
12 25290 นางสาวทิพย์ปภา แวงมั่ง '6/4 14 28-06-2024 15:57:31
13 25303 นายกษิติ์เดช ทะนะใจ '6/4 15 28-06-2024 15:57:31
14 25331 นางสาวปภาวรินทร์ ปัญญะติ '6/4 16 28-06-2024 15:57:31
15 25375 นางสาวมาตาฮารี สือแปง '6/4 19 28-06-2024 15:57:31
16 27087 นายศุภสิน ไกลถิ่น '6/4 22 28-06-2024 15:57:31
17 27088 นายสุกนต์ธี ศักดิ์สม '6/4 23 28-06-2024 15:57:31
18 27090 นางสาวณัชชา จันทร์สม '6/4 24 28-06-2024 15:57:31
19 27091 นางสาวณัฐชา บุญสุข '6/4 25 28-06-2024 15:57:31
20 27093 นางสาวธิดาพร เหลื่อมทองหลาง '6/4 27 28-06-2024 15:57:31
21 27094 นางสาวเบญญาภา ยาวงค์ '6/4 28 28-06-2024 15:57:31
22 27095 นางสาวพณิชญา เตียนต๊ะนันท์ '6/4 29 28-06-2024 15:57:31
23 27096 นางสาวลักษิกา คำมูล '6/4 30 28-06-2024 15:57:31
24 27098 นางสาวสุจิตรา แซ่ย่าง '6/4 31 28-06-2024 15:57:31
25 27099 นางสาวหฤทัย ถูกใจ '6/4 32 28-06-2024 15:57:31
26 27100 นางสาวอชิรญา สุขบัญชาชัย '6/4 33 28-06-2024 15:57:31
27 27101 นางสาวอนัญญา แซ่จ๋าว '6/4 34 28-06-2024 15:57:31
28 27141 นางสาวณัฐธิดา บุญสุข '6/4 35 28-06-2024 15:57:31
29 27142 นางสาวธัญชนก โสภางาม '6/4 36 28-06-2024 15:57:31
30 27731 นางสาวณิชาภา บุญมา '6/4 37 28-06-2024 15:57:31
31 27732 นางสาวฐิติภรณ์ หรรษา '6/4 38 28-06-2024 15:57:31
    ||   Export To Excel File