ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 88 กิจกรรม open mind

ครูที่ปรึกษา : ครูรัชนี ชอบจิตต์
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27161 ด.ช.กฤตยชญ์ แก้วอุดมวัชระ '2/9 1 27-06-2024 12:32:02
2 27162 ด.ช.กิตติภูมิ เมืองมูล '2/9 2 27-06-2024 12:32:02
3 27163 ด.ช.ชาตรี มหาวงศนันท์ '2/9 3 27-06-2024 12:32:02
4 27164 ด.ช.ญาณวุฒิ สุภาเรือง '2/9 4 27-06-2024 12:32:02
5 27165 ด.ช.ธัญกร พรมมา '2/9 5 27-06-2024 12:32:02
6 27166 ด.ช.นิพพิชฌน์ วงศ์กาไสย '2/9 6 27-06-2024 12:32:02
7 27167 ด.ช.ปิติ รวงทอง '2/9 7 27-06-2024 12:32:02
8 27168 ด.ช.พรหมพิริยะ ทาโน '2/9 8 27-06-2024 12:32:02
9 27169 ด.ช.ภาณุวิชญ์ กลัดปรี '2/9 9 27-06-2024 12:32:02
10 27170 ด.ช.ภาณุวิชญ์ พันธ์ชมพู '2/9 10 27-06-2024 12:32:02
11 27171 ด.ช.ภูมิพิพัฒน์ สรวงศิริ '2/9 11 27-06-2024 12:32:02
12 27172 ด.ช.ภูริทัตต์ ศรีทอง '2/9 12 27-06-2024 12:32:02
13 27173 ด.ช.วชิรพงศ์ สมสุวรรณ์ '2/9 13 27-06-2024 12:32:02
14 27174 ด.ช.ศิลป์ศรุต ดอกจันกลาง '2/9 14 27-06-2024 12:32:02
15 27175 ด.ช.อนุพัฒน์ วีระแสง '2/9 15 27-06-2024 12:32:02
16 27176 ด.ญ.กุลปรียา กาวี '2/9 16 27-06-2024 12:32:02
17 27178 ด.ญ.ฐิติรัตน์ หาญกล้า '2/9 17 27-06-2024 12:32:02
18 27179 ด.ญ.ทับทิม มาฟอง '2/9 18 27-06-2024 12:32:02
19 27180 ด.ญ.ธนัญชนก เจริญสุข '2/9 19 27-06-2024 12:32:02
20 27181 ด.ญ.ธนัฐชา อินต๊ะมูล '2/9 20 27-06-2024 12:32:02
21 27182 ด.ญ.ปัญชรีย์ ดินดิบ '2/9 21 27-06-2024 12:32:02
22 27184 ด.ญ.พรชนก จุใจ '2/9 23 27-06-2024 12:32:02
23 27185 ด.ญ.ปรีญาพร ไชยมณี '2/9 24 27-06-2024 12:32:02
24 27186 ด.ญ.พิมพ์ปวีณ์ ปนธะรังษี '2/9 25 27-06-2024 12:32:02
25 27187 ด.ญ.พิมลรัตน์ ผลสวัสดิ์ '2/9 26 27-06-2024 12:32:02
26 27188 ด.ญ.วรกมล กาวงศ์ '2/9 27 27-06-2024 12:32:02
27 27189 ด.ญ.ศิริกาญ พูนรัตนะสิน '2/9 28 27-06-2024 12:32:02
28 27190 ด.ญ.สุณัฏฐา ดวงคำ '2/9 29 27-06-2024 12:32:02
29 27191 ด.ญ.สุทธญาณ์ เรืองทองหลาง '2/9 30 27-06-2024 12:32:02
30 27192 ด.ญ.สุธิตญา มาภิรมย์ '2/9 31 27-06-2024 12:32:02
31 27193 ด.ญ.สุภาทิพย์ ปัญธุระ '2/9 32 27-06-2024 12:32:02
32 27194 ด.ญ.เสาวกุล อินตั๋น '2/9 33 27-06-2024 12:32:02
33 27195 ด.ญ.โสภิชญา พูลพิพิศ '2/9 34 27-06-2024 12:32:02
34 27196 ด.ญ.อภิชญา รู้ทำนอง '2/9 35 27-06-2024 12:32:02
35 27208 ด.ช.ภาณุวัฒน์ พันธ์ชมพู '2/9 36 27-06-2024 12:32:02
36 27256 ด.ญ.ณัฐนิช เนตรใส '2/9 36 27-06-2024 12:32:02
    ||   Export To Excel File