ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 87 กิจกรรม ภาษาสนุกสนาน สราญใจ

ครูที่ปรึกษา : นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26990 ด.ช.กรณิศ อุดมลาภ '3/7 1 27-06-2024 08:00:43
2 26992 ด.ช.กิตติรัตน์ วงษ์ศุข '3/7 2 27-06-2024 08:00:43
3 26993 ด.ช.จารุกิตติ์ ศรีเดช '3/7 3 27-06-2024 08:00:43
4 26994 ด.ช.ชนานันท์ ศัตรูพ่าย '3/7 4 27-06-2024 08:00:43
5 26995 ด.ช.ชุติเดช หัวนา '3/7 5 27-06-2024 08:00:43
6 26997 ด.ช.ณัฐพงศ์ ตั๋นจี๋ '3/7 6 27-06-2024 08:00:43
7 26998 ด.ช.ณัฐวุฒิ อินต๊ะจักร์ '3/7 7 27-06-2024 08:00:43
8 26999 ด.ช.ทิวากร ทาแกง '3/7 8 27-06-2024 08:00:43
9 27004 ด.ช.พิเชษฐ จีรัง '3/7 9 27-06-2024 08:00:43
10 27005 ด.ช.ภูวดล หม่องแดง '3/7 10 27-06-2024 08:00:43
11 27006 ด.ช.รัชฏะ ไชยปัญญา '3/7 11 27-06-2024 08:00:43
12 27007 ด.ช.วชิรวิท ฟองฝน '3/7 12 27-06-2024 08:00:43
13 27008 ด.ช.วรเมธ อนุกิจ '3/7 13 27-06-2024 08:00:43
14 27009 ด.ช.วีรภาพ คิดชนะ '3/7 14 27-06-2024 08:00:43
15 27011 ด.ช.ศิรวิทย์ ศรีอำคา '3/7 15 27-06-2024 08:00:43
16 27012 ด.ช.ศิลวัต สีหาบุตร '3/7 16 27-06-2024 08:00:43
17 27013 ด.ช.ศิวกร ศรีใจมา '3/7 17 27-06-2024 08:00:43
18 27014 ด.ช.ศุภวัฒน์ คำงาม '3/7 18 27-06-2024 08:00:43
19 27016 ด.ญ.ขรินทร์ทิพย์ ณ น่าน '3/7 19 27-06-2024 08:00:43
20 27017 ด.ญ.จิราพร สีดาเลิศ '3/7 20 27-06-2024 08:00:43
21 27019 ด.ญ.นภสร อิสระ '3/7 21 27-06-2024 08:00:43
22 27021 ด.ญ.เบญจวรรณ ธะนะวงค์ '3/7 22 27-06-2024 08:00:43
23 27022 ด.ญ.ปาณิสรา มิมาละ '3/7 23 27-06-2024 08:00:43
24 27023 ด.ญ.พรรณปพร ธนันชัย '3/7 24 27-06-2024 08:00:43
25 27024 ด.ญ.พุทธิดา ต๊ะปัญญา '3/7 25 27-06-2024 08:00:43
26 27025 ด.ญ.ภัทราพร อินดวง '3/7 26 27-06-2024 08:00:43
27 27026 ด.ญ.ภูริชญา อุดใจ '3/7 27 27-06-2024 08:00:43
28 27028 ด.ญ.ลักษิกา พิณโสดา '3/7 28 27-06-2024 08:00:43
29 27029 ด.ญ.วรรณวิสา ภูขมุด '3/7 29 27-06-2024 08:00:43
30 27154 ด.ช.ณัฐกรณ์ ณ น่าน '3/7 30 27-06-2024 08:00:43
31 27740 ด.ญ.พชิรา เมืองโคตร '3/7 31 27-06-2024 08:00:43
32 27760 ด.ญ.ชญาฎา ชื่นใจ '3/7 32 27-06-2024 08:00:43
33 27761 ด.ญ.เบญญาภา เขื่อนเพชร '3/7 33 27-06-2024 08:00:43
    ||   Export To Excel File