ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 86 กิจกรรม สังคมน่ารู้

ครูที่ปรึกษา : นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27924 ด.ช.ชนาธิป ผิวคำ '1/1 2 26-06-2024 21:16:21
2 27925 ด.ช.ชัยรักษ์ สุขสำราญ '1/1 3 26-06-2024 21:16:21
3 27926 ด.ช.เตชธรรม โยธา '1/1 4 26-06-2024 21:16:21
4 27931 ด.ช.ปกรณ์ การเก็บ '1/1 9 26-06-2024 21:16:21
5 27933 ด.ช.ภัทรชัย สุขสำราญ '1/1 11 26-06-2024 21:16:21
6 27935 ด.ช.วรวัชร์ สมแก้ว '1/1 13 26-06-2024 21:16:21
7 27937 ด.ญ.กรกนก สีหมนตรี '1/1 15 26-06-2024 21:16:21
8 27938 ด.ญ.กัญญาณัฐ ถานะตาล '1/1 16 26-06-2024 21:16:21
9 27939 ด.ญ.กานต์ธีรา แสงแก้ว '1/1 17 26-06-2024 21:16:21
10 27944 ด.ญ.ณภัทรลดา สุขเกษม '1/1 22 26-06-2024 21:16:21
11 27946 ด.ญ.ณัฐณิชา เกวียนเพียร '1/1 24 26-06-2024 21:16:21
12 27947 ด.ญ.ดาวิกา ปัญญาอุด '1/1 25 26-06-2024 21:16:21
13 27948 ด.ญ.ธัญทิพ ปริกเพชร '1/1 26 26-06-2024 21:16:21
14 27949 ด.ญ.ธัญทิพย์ จันทร์ทูรย์ '1/1 27 26-06-2024 21:16:21
15 27951 ด.ญ.นลินนิภา วงศ์ใหญ่ '1/1 29 26-06-2024 21:16:21
16 27952 ด.ญ.บุษกร ภูมิเลิศ '1/1 30 26-06-2024 21:16:21
17 27953 ด.ญ.ปุญญิศา ไชยชมภู '1/1 31 26-06-2024 21:16:21
18 27961 ด.ญ.สาริษา รักเรือน '1/1 39 26-06-2024 21:16:21
19 27962 ด.ญ.อัฐภิญญา รู้กายา '1/1 40 26-06-2024 21:16:21
20 28020 ด.ญ.กัญญาพัชร ถานะตาล '1/3 18 26-06-2024 21:16:58
    ||   Export To Excel File