ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 85 กิจกรรม เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม

ครูที่ปรึกษา : ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 28083 ด.ช.จิรภัทร์ ยาผัด '1/5 1 26-06-2024 09:34:15
2 28084 ด.ช.ฉันทพัฒน์ เชาว์ศิวะบุตร '1/5 2 26-06-2024 09:34:15
3 28085 ด.ช.ชิน ปงกา '1/5 3 26-06-2024 09:34:15
4 28086 ด.ช.โชตยากร จันทร์เทพ '1/5 4 26-06-2024 09:34:15
5 28088 ด.ช.ธนโชติ จนใจ '1/5 6 27-06-2024 13:36:08
6 28089 ด.ช.ธนพิพัฒน์ สุนธรทรัพย์ '1/5 7 26-06-2024 09:34:15
7 28090 ด.ช.ธนวัฒน์ ดวงดี '1/5 8 26-06-2024 09:34:15
8 28091 ด.ช.ธีร์ธวัช บุญนะ '1/5 9 26-06-2024 09:34:15
9 28092 ด.ช.นฤบดินทร์ สังข์แสง '1/5 10 26-06-2024 09:34:15
10 28094 ด.ช.พิชเญศ หมื่นเตียง '1/5 12 26-06-2024 09:34:15
11 28096 ด.ช.มุนินทร์ ซอก​รัมย์​ '1/5 14 26-06-2024 09:34:15
12 28097 ด.ช.ยศดนัย เพิ่มไชยภูมิ '1/5 15 26-06-2024 09:34:15
13 28098 ด.ช.วีรภัทร วิชัย '1/5 16 26-06-2024 09:34:15
14 28099 ด.ช.ศิลป์ศรุต วรรณเพ็ญศรี '1/5 17 26-06-2024 09:34:15
15 28100 ด.ช.อชิระ ถาน้อย '1/5 18 26-06-2024 09:34:15
16 28101 ด.ญ.กัญญาณัฐ ธะนู '1/5 19 26-06-2024 09:34:15
17 28102 ด.ญ.กัญญาภัค สิงห์ลอ '1/5 20 26-06-2024 09:34:15
18 28104 ด.ญ.กานจ์พิชชา พันดา '1/5 22 26-06-2024 09:34:15
19 28105 ด.ญ.กิตติพร ยากอง '1/5 23 26-06-2024 09:34:15
20 28106 ด.ญ.จิราทิพย์ อินทะนะ '1/5 24 26-06-2024 09:34:15
21 28107 ด.ญ.ชฎาภรณ์ วะลัยสุข '1/5 25 27-06-2024 13:36:08
22 28108 ด.ญ.ฐิตารีย์ แสงศรีจันทร์ '1/5 26 26-06-2024 09:34:15
23 28109 ด.ญ.ณัฐณิชา กันทะพงษ์ '1/5 27 26-06-2024 09:34:15
24 28110 ด.ญ.นพวรรณ หลักคำ '1/5 28 26-06-2024 09:34:15
25 28111 ด.ญ.บุญยอร รู้เตือนตัน '1/5 29 26-06-2024 09:34:15
26 28112 ด.ญ.ปุญญิสา บัวรพันธ์ '1/5 30 26-06-2024 09:34:15
27 28113 ด.ญ.ผกาวรรณ์ กันประเวท '1/5 31 26-06-2024 09:34:15
28 28115 ด.ญ.พัทธนันท์ ทักษิณ '1/5 33 26-06-2024 09:34:15
29 28116 ด.ญ.พิชญวดี แก้วสา '1/5 34 26-06-2024 09:34:15
30 28119 ด.ญ.รพีพร ทิพย์วิชัย '1/5 37 27-06-2024 13:36:08
31 28121 ด.ญ.สิรินทรา มุงเมือง '1/5 38 26-06-2024 09:34:15
32 28122 ด.ญ.อติญา รู้เตือนตัน '1/5 39 26-06-2024 09:34:15
33 28334 ด.ญ.อรพิมล อาริยะ '1/5 40 26-06-2024 09:34:15
34 28337 ด.ช.ธีรดนย์ เหล่าภัคดี '1/5 41 26-06-2024 09:34:15
35 26293 นายฉัตรมงคล วิละทุก '4/3 10 26-06-2024 09:34:35
36 26294 นายเฉลิมพงศ์ ลือตาล '4/3 11 26-06-2024 09:34:52
37 26302 นายพลวัต พัววงศ์ตระกูล '4/3 13 26-06-2024 09:34:44
    ||   Export To Excel File