ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 84 กิจกรรม รักแคคตัส

ครูที่ปรึกษา : นายโกสินทร์ ไชยชมภู
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27930 ด.ช.นิพิฐพนธ์ ขันชุมภู '1/1 8 26-06-2024 09:22:55
2 27974 ด.ญ.ปุณชญา ทิพละ '1/6 1 02-07-2024 07:20:08
3 27773 ด.ช.กัญตภูมิ คำปันสวย '1/9 1 14-06-2024 09:14:01
4 27774 ด.ช.จิรภัทร คำดวงดี '1/9 2 14-06-2024 09:14:01
5 27775 ด.ช.เจษฎาพงษ์ เชียงชีระ '1/9 3 14-06-2024 09:14:01
6 27776 ด.ช.ชีวานนท์ เตชะอ้าย '1/9 4 14-06-2024 09:14:01
7 27777 ด.ช.ธนกฤต พรมเทพ '1/9 5 14-06-2024 09:14:01
8 27778 ด.ช.ธานาสรณ์ ทำสวย '1/9 6 14-06-2024 09:14:01
9 27779 ด.ช.ธีรศักดิ์ กันทะวงค์ '1/9 7 14-06-2024 09:14:01
10 27780 ด.ช.นพรัตน์ เสงี่ยม '1/9 8 14-06-2024 09:14:01
11 27781 ด.ช.นราวิชญ์ กองอินทร์ '1/9 9 14-06-2024 09:14:01
12 27782 ด.ช.นัฐพนธ์ คนสุข '1/9 10 14-06-2024 09:14:01
13 27784 ด.ช.พฤฒิพงศ์ ช่างปัด '1/9 12 14-06-2024 09:14:01
14 27785 ด.ช.รชฏ จุใจ '1/9 13 25-06-2024 18:30:53
15 27786 ด.ช.สิทธิชัย อนุมาศ '1/9 14 14-06-2024 09:14:01
16 27788 ด.ญ.กันต์กมล ธุระยศ '1/9 16 14-06-2024 09:14:01
17 27789 ด.ญ.จิรกาญจน์ ปานบัวคำ '1/9 17 14-06-2024 09:14:01
18 27791 ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์ มีทางดี '1/9 19 14-06-2024 09:14:01
19 27792 ด.ญ.ณฐอร ศรีจินดา '1/9 20 14-06-2024 09:14:01
20 27796 ด.ญ.ปราญชลี วิชัย '1/9 24 14-06-2024 09:14:01
21 27800 ด.ญ.พิชญาวดี คำมูล '1/9 28 14-06-2024 09:14:01
22 27807 ด.ช.กันตภณ พ้นทุกข์ '1/9 35 14-06-2024 09:14:01
    ||   Export To Excel File