ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 83 กิจกรรม เปิดประตูสู่โลกการศึกษา

ครูที่ปรึกษา : ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 25506 นางสาวอนัญญา พระแป่ '5/3 1 11-06-2024 15:49:51
2 25631 นางสาวปภาพิชญ์ ใจวงค์ '5/3 4 11-06-2024 15:49:51
3 25677 นางสาวสิรีธร เสาโปน '5/3 5 11-06-2024 15:49:51
4 25686 นายณัฐวุฒิ ไปวันเสาร์ '5/3 6 11-06-2024 15:49:51
5 25696 นายศาสดากอน แผ่นเบื้อง '5/3 7 11-06-2024 15:49:51
6 25707 นางสาวนฤภรณ์ วงค์ศรีธิ '5/3 8 11-06-2024 15:49:51
7 25722 นายจิรายุทธ ยาวิชัย '5/3 9 11-06-2024 15:49:51
8 25725 นายธนโชติ เบญจมหามังกร '5/3 10 11-06-2024 15:49:51
9 25728 นายธาวิน จิตร์ประพันธ์ '5/3 11 11-06-2024 15:49:51
10 25732 นายวชิรสิริ การบุญ '5/3 12 11-06-2024 15:49:51
11 25743 นางสาวชวัลรัตน์ วงศ์ใหญ่ '5/3 13 11-06-2024 15:49:51
12 25800 นางสาวอริสา พันธ์สวัสดิ์ '5/3 17 11-06-2024 15:49:51
13 25825 นายจิรากร วงศ์ยศ '5/3 18 11-06-2024 15:49:51
14 25827 นางสาวธีราพร มีความรัก '5/3 19 11-06-2024 15:49:51
15 25828 นางสาวบุณยวีย์ วงษ์พิทักษ์ '5/3 20 11-06-2024 15:49:51
16 25833 นางสาวพิชชาพร ลาดตะน๊ะ '5/3 21 11-06-2024 15:49:51
17 25836 นางสาวมะลิวัลย์ กองกูล '5/3 22 11-06-2024 15:49:51
18 25838 นางสาวอนินทิตา สุภาเรือง '5/3 23 11-06-2024 15:49:51
19 25840 นางสาวอรอนันตญา มาลัยวัลย์ '5/3 24 11-06-2024 15:49:51
20 25863 นายศุภกฤต มูลลา '5/3 25 11-06-2024 15:49:51
21 25865 นายสิทธิศักดิ์ โนใจ '5/3 26 11-06-2024 15:49:51
22 27658 นายปรมี ศรีวรรณา '5/3 29 11-06-2024 15:49:51
23 27659 นายพิชญะ ละหงษ์ '5/3 30 11-06-2024 15:49:51
24 27660 นายสาริน คล่องดี '5/3 31 11-06-2024 15:49:51
25 27663 นางสาวมนต์นภา วงศ์เนตร '5/3 34 11-06-2024 15:49:51
26 27664 นางสาวรุ้งทิพย์ ปัญญาเหมือง '5/3 35 11-06-2024 15:49:51
27 27765 นายกฤษณัฐ ไชยชมพล '5/3 37 11-06-2024 15:49:51
    ||   Export To Excel File