ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 82 กิจกรรม สภานักเรียน

ครูที่ปรึกษา : ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 25530 นางสาวพิมพ์นภา แสงแก้ว '5/1 2 28-06-2024 17:28:49
2 25610 นายพิชญะ ดวงทิพย์ '5/1 4 17-06-2024 15:18:21
3 25616 นางสาวกิติยาพร พรมยะ '5/1 5 12-06-2024 18:54:09
4 25621 นางสาวณัฐกมล กองเงิน '5/1 6 26-06-2024 07:36:33
5 25630 นางสาวเบญญาภา ยานะฝั้น '5/1 7 28-06-2024 17:03:32
6 25635 นางสาวพิชญา ไกลถิ่น '5/1 8 26-06-2024 07:36:06
7 25638 นางสาววรัญญา สมยอง '5/1 9 16-07-2024 17:22:37
8 25657 นางสาวกิรณา ปัญญาไชยวงศ์ '5/1 12 12-06-2024 17:40:48
9 25701 นางสาวจิระนันท์ แสนธิ '5/1 16 12-06-2024 21:42:37
10 27643 นางสาวจิรัชญา นาคศิริ '5/1 34 28-06-2024 15:32:50
11 27645 นางสาวพัชนิดา สุดแก้ว '5/1 36 26-06-2024 07:22:52
12 25678 นางสาวสุชัญญา กิติ '5/2 12 26-06-2024 08:27:29
13 25683 นายจิตติพัฒน์ ใจโลกา '5/2 13 27-06-2024 12:09:30
14 25720 นางสาวสิริภัทรสร ศิริพันธ์ '5/2 14 12-06-2024 19:11:55
15 27656 นางสาวสรินญา รักชอบ '5/2 38 12-06-2024 17:28:54
16 25760 นางสาวอรณิชา อาจอาษา '5/3 14 26-06-2024 07:14:08
17 27661 นางสาวจิดาภา โคตรโสภา '5/3 32 26-06-2024 12:50:50
18 27662 นางสาวชนิดาภา วุฒิวงค์วอ '5/3 33 26-06-2024 12:51:39
19 27687 นางสาวณัฏฐณิชา ปัญญาดี '5/6 26 30-06-2024 12:59:40
20 27693 นางสาวศศิวิมล แก้ววรรณา '5/6 32 01-07-2024 08:11:45
21 25467 นางสาวฐิติมา อุ่นอุพันธุ์ '5/10 4 12-06-2024 17:30:38
22 25567 นางสาวรักษิตา ตันละผัด '5/10 11 13-06-2024 07:54:41
23 25655 นายอภิวิชญ์ ฝ่ายกลาง '5/10 19 12-06-2024 17:30:09
24 25665 นางสาวณัฐจริยา แจ่มศรีสุข '5/10 20 09-07-2024 21:04:55
25 25666 นางสาวนาวารินทร์ วงศ์พัก '5/10 21 12-06-2024 17:37:54
26 25706 นางสาวณัฐรุจา ฟังเร็ว '5/10 24 12-06-2024 20:07:43
27 26163 นางสาวธีรดา พิสยา '5/10 31 28-06-2024 14:57:45
28 27304 นางสาวศศิภา บุตรดี '5/10 36 12-06-2024 17:36:01
29 25449 นายณัฐนนท์ เหล็กแปง '5/11 2 12-06-2024 19:02:09
30 25474 นางสาววราพร สมควร '5/11 5 12-06-2024 17:31:58
31 25487 นายศิวะ ไชยมงคล '5/11 7 13-06-2024 16:22:49
32 25497 นางสาวจิรภัทร โนราช '5/11 9 12-06-2024 17:30:56
33 25620 นางสาวช่อขวัญ ทากันท์ '5/11 14 02-07-2024 17:31:22
34 25623 นางสาวณัฐนิชา เพียรประสม '5/11 15 12-06-2024 20:52:26
35 25625 นางสาวธัญวรัตม์ สิทธิแปง '5/11 16 12-06-2024 17:37:52
36 25633 นางสาวปุณยนุช อุปรี '5/11 17 13-06-2024 06:59:33
37 25662 นางสาวญานิศา เเสงเพชร '5/11 19 12-06-2024 18:13:57
38 25667 นางสาวนิรมล เขียวชม '5/11 20 28-06-2024 18:19:46
39 25675 นางสาววิภาวินี คำดวงดี '5/11 22 13-06-2024 20:39:58
40 25705 นางสาวญาณิศา ประใจ '5/11 25 12-06-2024 18:59:03
41 25763 นายชนนน ปัญญาเหมือง '5/11 27 28-06-2024 15:42:09
42 27308 นางสาวกัญจน์ภัสร จันทอง '5/11 32 26-06-2024 07:26:28
43 27310 นางสาวทีน่า เจนนี่ ไทนอน '5/11 34 14-06-2024 08:01:57
44 27315 นายอภินันท์ ชัยเกษม '5/12 33 29-06-2024 15:36:58
    ||   Export To Excel File