ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 81 กิจกรรม ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance

ครูที่ปรึกษา : เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27398 ด.ช.จารุโรจน์ ชดจอหอ '2/3 1 10-06-2024 10:16:42
2 27399 ด.ช.ณัฏฐชัย ชื่นคง '2/3 2 10-06-2024 10:16:42
3 27400 ด.ช.ณัฐชนินทร์ เสน่หา '2/3 3 10-06-2024 10:16:42
4 27401 ด.ช.ทักษ์ดนัย จันทร์มาลา '2/3 4 10-06-2024 10:16:42
5 27402 ด.ช.ธณบดินทร์ นวลคำ '2/3 5 10-06-2024 10:16:42
6 27403 ด.ช.ธนวัฒน์ จันฟอง '2/3 6 10-06-2024 10:16:42
7 27404 ด.ช.ธีรเทพ โพธิพระ '2/3 7 10-06-2024 10:16:42
8 27405 ด.ช.ธีร์ธวัช โอบอ้อม '2/3 8 10-06-2024 10:16:42
9 27406 ด.ช.นภัทร มะลิโค '2/3 9 10-06-2024 10:16:42
10 27407 ด.ช.บัณทัต เครือวงค์ '2/3 10 10-06-2024 10:16:42
11 27408 ด.ช.ภูฟ้า อนุโยธา '2/3 11 10-06-2024 10:16:42
12 27409 ด.ช.ภูวฤทธา ไชยยงค์ '2/3 12 10-06-2024 10:16:42
13 27410 ด.ช.รชต โคตรมิตร '2/3 13 10-06-2024 10:16:42
14 27411 ด.ช.รัชชานนท์ ไกลถิ่น '2/3 14 10-06-2024 10:16:42
15 27412 ด.ช.วรดร ผาบไชย '2/3 15 10-06-2024 10:16:42
16 27413 ด.ช.วีรพงษ์ ปันแก้ว '2/3 16 10-06-2024 10:16:42
17 27415 ด.ช.เหมรัศมิ์ ศิริใจ '2/3 17 10-06-2024 10:16:42
18 27416 ด.ช.อัษศดิณย์ ธรรมธิ '2/3 18 10-06-2024 10:16:42
19 27417 ด.ญ.กนกพร พลเยี่ยม '2/3 19 10-06-2024 10:16:42
20 27418 ด.ญ.กัญญารัตน์ วังเย็น '2/3 20 10-06-2024 10:16:42
21 27419 ด.ญ.กุลภรณ์ มูลราช '2/3 21 10-06-2024 10:16:42
22 27420 ด.ญ.ชัญญานุช เทสมุทร์ '2/3 22 10-06-2024 10:16:42
23 27423 ด.ญ.ดารินทร์ กุณดี '2/3 24 10-06-2024 10:16:42
24 27424 ด.ญ.ธนพรรณ จันทนะ '2/3 25 10-06-2024 10:16:42
25 27425 ด.ญ.ธนัญญา อินเทพ '2/3 26 10-06-2024 10:16:42
26 27426 ด.ญ.ธรรญธร ผลจันทร์ '2/3 27 10-06-2024 10:16:42
27 27427 ด.ญ.นันท์ณิชา มูลธิดา '2/3 28 10-06-2024 10:16:42
28 27428 ด.ญ.บุญญาณี บัวแย้ม '2/3 29 10-06-2024 10:16:42
29 27429 ด.ญ.เปรมมิกา กันธิ '2/3 30 10-06-2024 10:16:42
30 27430 ด.ญ.พัชรินทร์ พรมคำปา '2/3 31 10-06-2024 10:16:42
31 27431 ด.ญ.ภัทรธิดา ใจยา '2/3 32 10-06-2024 10:16:42
32 27432 ด.ญ.วิลาสินี คำเงิน '2/3 33 10-06-2024 10:16:42
33 27433 ด.ญ.ศุภัชญา ฟุ้งอุดมโชค '2/3 34 10-06-2024 10:16:42
34 27435 ด.ญ.สุนันท์ษา ปงเมฆ '2/3 35 10-06-2024 10:16:42
35 27436 ด.ญ.อภิชญา ราญรอน '2/3 36 10-06-2024 10:16:42
36 27437 ด.ญ.อิศราลี ธิโนชัย '2/3 37 10-06-2024 10:16:42
37 27541 ด.ญ.จิรฐา ไตรรัตน์ '2/3 38 10-06-2024 10:16:42
38 28312 นางสาวภูชิดา ยัง '2/3 39 10-06-2024 10:16:42
39 28315 ด.ญ.อรสนี แซ่หาญ '2/3 40 10-06-2024 10:16:42
40 28316 ด.ช.วรโชติ ถาวิระ '2/3 41 10-06-2024 10:16:42
41 27507 ด.ญ.พรธิรารัตน์ สุกิจนะ '2/5 28 10-06-2024 10:18:50
42 27516 ด.ญ.สุพิชชา พรมกันดร '2/5 37 10-06-2024 10:18:43
43 26788 ด.ช.แทนคุณ ชาลาพิสิฐ '3/2 4 10-06-2024 10:20:17
44 26607 นางสาวณสุดา ประกอบของ '3/9 19 10-06-2024 10:19:50
45 26094 นางสาวณัฐพร ดีหลาย '4/1 7 10-06-2024 10:20:40
46 28256 นางสาววริศรา มีโชค '4/3 40 10-06-2024 10:19:41
47 26189 นางสาวณัฐณิชา สิบสองปันนา '4/6 4 10-06-2024 10:20:11
48 26269 นายอดิศร บัวติ๊บ '4/6 14 10-06-2024 10:18:57
49 26330 นางสาวสุธีมนต์ ชุ่มบุญยัง '4/6 19 10-06-2024 10:19:04
50 25999 นายธนพัฒน์ เรือนมูล '4/10 2 10-06-2024 10:19:11
51 26003 นายภูริณัฐ บุตรพรม '4/11 2 10-06-2024 10:20:03
52 28329 นางสาวปาลิตา วิวัฒน์นาวงศ์ '5/3 38 10-06-2024 10:19:57
53 25531 นางสาวรุจิราภา นิธิธนภัทรวัฒน์ '5/6 2 10-06-2024 10:17:34
54 27677 นายธนพงษ์ ยารังษี '5/6 18 10-06-2024 10:18:37
55 27679 นายวรชิต สุทธมงคล '5/6 20 10-06-2024 10:17:42
56 27680 นายวรภัทร รักนา '5/6 21 10-06-2024 10:18:14
57 27690 นางสาวพิชญาภา เเสนท้าว '5/6 29 10-06-2024 10:18:30
58 27696 นางสาวอนันตญา แสนหลวง '5/6 35 10-06-2024 10:18:23
    ||   Export To Excel File