ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 8 กิจกรรม 1/10เด็กยุคใหม่ใฝ่เรียนรู้

ครูที่ปรึกษา : นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27809 ด.ช.กันต์ธีระ ราชบัณฑิตย์ '1/10 1 05-06-2024 07:36:14
2 27812 ด.ช.ชลาธิป พุ่มเนียม '1/10 4 05-06-2024 07:36:14
3 27813 ด.ช.ธนกฤต แสนคำรัก '1/10 5 05-06-2024 07:36:14
4 27818 ด.ช.นันท์นภัส นันตา '1/10 10 05-06-2024 07:36:14
5 27819 ด.ช.ประภวิษณ์ โปทาวี '1/10 11 05-06-2024 07:36:14
6 27820 ด.ช.ภีรวิชญ์ หาญแก้ว '1/10 12 05-06-2024 07:36:14
7 27823 ด.ญ.กริชรวีณ์ ณิชต '1/10 15 05-06-2024 07:36:14
8 27824 ด.ญ.เกษกนก ไกยสินธุ์ '1/10 16 05-06-2024 07:36:14
9 27825 ด.ญ.ขวัญชนก สุยะพรม '1/10 17 28-06-2024 12:54:25
10 27828 ด.ญ.ณัฐวรรณ เพชรดง '1/10 20 05-06-2024 07:36:14
11 27829 ด.ญ.ทักษพร ภูมิคอนสาร '1/10 21 28-06-2024 12:54:25
12 27835 ด.ญ.พิชญาภา พรมเจียม '1/10 27 28-06-2024 15:45:02
13 27838 ด.ญ.วรรณรดา แปงคำ '1/10 30 05-06-2024 07:36:14
14 27839 ด.ญ.วราวิมล ไชยวงค์ทอน '1/10 31 05-06-2024 07:36:14
15 27841 ด.ญ.ศศิปวีย์ ธะนะวงศ์ '1/10 32 05-06-2024 07:36:14
16 27843 ด.ญ.อาทิตญา แปงกล '1/10 34 05-06-2024 07:36:14
17 27844 ด.ญ.ภาวดีร์ คูณเอลีชา '1/10 35 28-06-2024 12:54:25
    ||   Export To Excel File