ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 79 กิจกรรม นาฎศิลป์และการแสดง

ครูที่ปรึกษา : ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 28024 ด.ญ.ณัฐรินีย์ สุภาพ '1/3 22 10-06-2024 08:37:34
2 28033 ด.ญ.เพชรเเพรวา อัครประเสริฐกุล '1/3 30 10-06-2024 08:37:45
3 28066 ด.ญ.ณัฐฐา สาริวงค์ '1/4 23 06-06-2024 21:34:23
4 28070 ด.ญ.ธิดารัตน์ ฟังเร็ว '1/4 27 10-06-2024 08:27:42
5 28081 ด.ญ.ศิวะพร วงศ์ใหญ่ '1/4 38 06-06-2024 21:34:23
6 28087 ด.ช.ธนกฤต ชุ่มมงคล '1/5 5 10-06-2024 08:27:22
7 28117 ด.ญ.พิมญาดา ไชยวงค์ทอน '1/5 35 10-06-2024 08:27:09
8 28118 ด.ญ.พีชญากร สืบสมบัติ '1/5 36 04/07/2024 07:27:22
9 28123 ด.ช.กฤติเดช ยองเพชร '1/6 2 18-07-2024 16:35:54
10 28190 ด.ญ.ชลธิดา มหาภาส '1/7 28 10-06-2024 08:37:17
11 27816 ด.ช.นรณภัทร สีใจ '1/10 8 12-07-2024 14:55:44
12 27832 ด.ญ.ปวริศา สารคำ '1/10 24 12-07-2024 14:18:11
13 27837 ด.ญ.ภัทรจาริน วงศ์ใหญ่ '1/10 29 12-07-2024 14:18:57
14 27205 ด.ช.ปภังกร ธัญลักษณ์ชัยกุล '2/10 9 10-06-2024 08:41:23
15 26798 ด.ช.วรภพ อุทธิยา '3/2 14 10-06-2024 08:28:54
16 26820 ด.ญ.สายธาร ม่วงไม้ '3/2 35 10-06-2024 08:41:54
17 26837 ด.ช.พีรวิชญ์ คะนนท์ '3/3 11 25-06-2024 11:12:08
18 26749 ด.ช.พีรวิชญ์ จึงวัฒนสกุล '3/5 1 10-06-2024 08:29:06
19 26919 ด.ช.วรพล นวลคำ '3/5 12 10-06-2024 08:28:29
20 26204 นางสาวพีรดา ทิพโคต '4/1 10 10-06-2024 08:33:35
21 25668 นางสาวเนตรดาว ทำของดี '5/1 13 10-06-2024 08:29:24
22 25680 นางสาวอาริษา ทิพโคต '5/1 15 10-06-2024 08:29:36
23 25808 นายเดชณรง วงศ์ปัญญา '5/1 27 10-06-2024 09:58:35
24 25893 นายนฤสรณ์ แก้วเหล็กไหล '5/5 28 10-06-2024 08:38:26
25 25335 นางสาวมนัชญา ชัยชะนะ '6/2 28 06-06-2024 13:49:42
26 25153 นายภาณุวิชญ์ อินต๊ะใจ '6/3 5 10-06-2024 08:29:49
27 24942 นางสาววราภรณ์ แสงเพชร์ '6/10 5 06-06-2024 13:39:14
    ||   Export To Excel File