ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 78 กิจกรรม Happy Time

ครูที่ปรึกษา : ครูสายสุดา สุภาพ
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 25543 นายจิรเมธ จันแปงเงิน '5/6 3 10-06-2024 06:47:45
2 25560 นางสาวธิดาวรรณ พรมมา '5/6 4 10-06-2024 06:47:45
3 25609 นายพรหมเทพ ขัติยศ '5/6 5 10-06-2024 06:47:45
4 25611 นายพีรวัส ยุทธนาศักดิ์ '5/6 6 10-06-2024 06:47:45
5 25624 นางสาวทิพปภา สุริยะมงคล '5/6 7 10-06-2024 06:47:45
6 25637 นางสาวรินทร์ลภัส เมืองแก้ว '5/6 8 10-06-2024 06:47:45
7 25649 นายรนกรณ์ ศักดิ์สิงห์ '5/6 9 10-06-2024 06:47:45
8 25650 นายรวิศุทธ์ ไชยชมภู '5/6 10 10-06-2024 06:47:45
9 25685 นายฐิตวัฒน์ หวังขจรกิจ '5/6 11 10-06-2024 06:47:45
10 25738 นางสาวกชวรรณ กาบกรณ์ '5/6 12 10-06-2024 06:47:45
11 25890 นายธรรมาลักษณ์ เป็กธนะ '5/6 14 10-06-2024 06:47:45
12 25906 นายอนุวัตร วงศ์สนันท์ '5/6 15 10-06-2024 06:47:45
13 27682 นายศักราช ยานะฝั้น '5/6 23 10-06-2024 06:47:45
14 27686 นางสาวณัชชา อินทระภาษี '5/6 25 10-06-2024 06:47:45
15 27688 นางสาวนิชาภา มะโนสมบัติ '5/6 27 10-06-2024 06:47:45
16 27689 นางสาวปุนยพร ศรีพงศ์สานต์ '5/6 28 30-06-2024 11:48:45
17 27691 นางสาววารินทร์ ภูริสุวรรณกุล '5/6 30 10-06-2024 06:47:45
18 27692 นางสาวศศินิภา กลิ่นกันหา '5/6 31 11-06-2024 06:37:40
19 27695 นางสาวสิริวิมล ภักดีภิรมย์สกุล '5/6 34 10-06-2024 06:52:09
20 28330 นายนายพิสิษฐ์ ลี '5/6 36 10-06-2024 06:47:45
    ||   Export To Excel File