ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 77 กิจกรรม DIY คุณธรรม

ครูที่ปรึกษา : นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27943 ด.ญ.ฐิตาภา เป็งมา '1/1 21 10-06-2024 09:32:23
2 27956 ด.ญ.ภัสสร บัวดาบติ๊บ '1/1 34 10-06-2024 09:32:12
3 27957 ด.ญ.รัตนาวดี เตใจ '1/1 35 10-06-2024 09:31:57
4 27959 ด.ญ.วรรณิษา ใจคำ '1/1 37 10-06-2024 09:31:46
5 28124 ด.ช.กฤติพงศ์ สุขเลิศ '1/6 3 10-06-2024 13:03:26
6 28125 ด.ช.ณัฐธกฤต หมูแก้ว '1/6 4 10-06-2024 13:02:49
7 28127 ด.ช.ถิรายุส์ รู้อ่อนน้อม '1/6 6 10-06-2024 13:02:00
8 28130 ด.ช.ธีรวัฒน์ ถานาเรือ '1/6 8 14-06-2024 11:36:52
9 28133 ด.ช.นรินทร์ทร จันต๊ะแปง '1/6 11 10-06-2024 13:02:26
10 28134 ด.ช.ปุญญาพัฒน์ ม่วงแก่น '1/6 12 10-06-2024 13:03:10
11 28143 ด.ช.สุทธินันท์ วรรณชัย '1/6 21 10-06-2024 13:03:56
12 28144 ด.ช.อัครวิน มาไกล '1/6 22 10-06-2024 13:03:42
13 27439 ด.ช.กฤตเมธ มาละ '2/4 2 10-06-2024 08:18:38
14 27441 ด.ช.คณพัชญ์ ภูด่านวัว '2/4 3 10-06-2024 08:18:01
15 27447 ด.ช.ธนโชติ แสงแก้ว '2/4 9 10-06-2024 08:18:13
16 27450 ด.ช.ปรเมษฐ์ บุตรพรม '2/4 12 10-06-2024 08:22:33
17 27451 ด.ช.ปุญณวิช ไทยกุล '2/4 13 10-06-2024 08:18:26
18 27452 ด.ช.ภควัต ท้าวคำเเสน '2/4 14 10-06-2024 08:17:31
19 27453 ด.ช.ภาณุภัทร กิ่งจันทร์ '2/4 15 10-06-2024 08:07:30
20 27455 ด.ช.วายุภัตร์ ทาติ๊บ '2/4 17 10-06-2024 08:24:38
21 27457 ด.ช.ศิรการ จุลลี '2/4 19 10-06-2024 08:23:14
22 26831 ด.ช.ธิติวุฒิ รัตนาธิวัต '3/3 5 12-06-2024 10:18:31
    ||   Export To Excel File