ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 76 กิจกรรม Korea Bye

ครูที่ปรึกษา : ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26342 นายธนวุฒิ ผัดกันตุ้ย '4/9 1 09-06-2024 13:27:14
2 26366 นางสาววรกร มะโนศรี '4/9 2 09-06-2024 13:27:14
3 26372 นายกฤษณวารินทร์ สุริยะฉาร '4/9 3 09-06-2024 13:27:14
4 26394 นางสาวชนันญา ไกลถิ่น '4/9 4 09-06-2024 13:27:14
5 26403 นางสาวเบญจรัตน์ บัวบาน '4/9 5 09-06-2024 13:27:14
6 26431 นายศุภาเดช เกษรสิทธิ์ '4/9 6 09-06-2024 13:27:14
7 26432 นายอติชาติ อุรัญ '4/9 7 09-06-2024 13:27:14
8 26442 นางสาวณัชชานันท์ ยองเพชร '4/9 8 09-06-2024 13:27:14
9 26460 นายณัฐวุฒิ รักวิชา '4/9 9 09-06-2024 13:27:14
10 26471 นายสุรวิชญ์ ชะโลพันธ์ '4/9 10 09-06-2024 13:27:14
11 26475 นายอัศวิน สือแปง '4/9 11 09-06-2024 13:27:14
12 28299 นายณัฐวัศห์ ไสยยาพรม '4/9 12 09-06-2024 13:27:14
13 28300 นายธีรภัทร แก้วบุตร '4/9 13 09-06-2024 13:27:14
14 28301 นายเมธาสิทธิ์ บุญเมือง '4/9 14 09-06-2024 13:27:14
15 28302 นายอภิวรรธน์ สิทธิ '4/9 15 09-06-2024 13:27:14
16 28303 นางสาวจันทัปปภา วิงวอน '4/9 16 09-06-2024 13:27:14
17 28304 นางสาวชนิกานต์ สุปิยาภรณ์ '4/9 17 09-06-2024 13:27:14
18 28305 นางสาวประกายฟ้า ไกรเทพ '4/9 18 09-06-2024 13:27:14
19 28306 นางสาวอาทิตตยา รู้ทำนอง '4/9 19 09-06-2024 13:27:14
20 28307 นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ทวีวงศ์ '4/9 20 09-06-2024 13:27:14
21 28332 นายนฤชิต แซ่โซ้ง '4/9 21 09-06-2024 13:27:14
    ||   Export To Excel File