ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 74 กิจกรรม English is fun

ครูที่ปรึกษา : นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27840 ด.ญ.ปัญญาพร ซื่อสัตย์ '1/8 1 11-06-2024 17:45:06
2 28203 ด.ญ.ชนัฐปภา มหาวงศนันท์ '1/8 2 11-06-2024 17:45:06
3 28205 ด.ช.กิตติโชติ อุทธิยา '1/8 4 11-06-2024 17:45:06
4 28206 ด.ช.จักริน สาครเจริญ '1/8 5 11-06-2024 17:45:06
5 28207 ด.ช.จิรทีปต์ สนั่นป่า '1/8 6 11-06-2024 17:45:06
6 28208 ด.ช.เฉลิมชัย เชิงน้ำ '1/8 7 11-06-2024 17:45:06
7 28212 ด.ช.ณัฐสิทธิ์ ภักดีภิรมย์สกุล '1/8 11 11-06-2024 17:45:06
8 28213 ด.ช.ธนกฤต ขรรค์ชัย '1/8 12 11-06-2024 17:45:06
9 28214 ด.ช.ธีรวัตร ชาติไทย '1/8 13 11-06-2024 17:45:06
10 28215 ด.ช.ปกรณ์ วารีประโคน '1/8 14 11-06-2024 17:45:06
11 28216 ด.ช.ปฏิภัทร ใจจู '1/8 15 11-06-2024 17:45:06
12 28217 ด.ช.พีรวิชญ์ น้อยสะดี '1/8 16 11-06-2024 17:45:06
13 28219 ด.ช.ภาคิน มาสกลาง '1/8 18 11-06-2024 17:45:06
14 28220 ด.ช.ภูมินทร์ ศรีหงค์ทอง '1/8 19 11-06-2024 17:45:06
15 28222 ด.ช.ศุภเวท ภูภักดิ์ '1/8 21 11-06-2024 17:45:06
16 28223 ด.ช.สรวิชญ์ เพชรตะกั่ว '1/8 22 11-06-2024 17:45:06
17 28224 ด.ช.สุชาภัค เขื่อนศิริ '1/8 23 11-06-2024 17:45:06
18 28225 ด.ช.อนุชา อินทะวงค์ '1/8 24 11-06-2024 17:45:06
19 28226 ด.ช.อภิวรรธน์ ยะคำ '1/8 25 11-06-2024 17:45:06
20 28227 ด.ญ.กวินธิดา กินเรือน '1/8 26 11-06-2024 17:45:06
21 28228 ด.ญ.กัลยา แก้วเข้า '1/8 27 11-06-2024 17:45:06
22 28230 ด.ญ.ณัชริญา บุญทา '1/8 29 11-06-2024 17:45:06
23 28231 ด.ญ.ทิติภา ศรีอำคา '1/8 30 11-06-2024 17:45:06
24 28232 ด.ญ.ธนิดา ธิโนชัย '1/8 31 11-06-2024 17:45:06
25 28234 ด.ญ.ปริยฉัตร หลวงหา '1/8 32 11-06-2024 17:45:06
26 28235 ด.ญ.ปาฏลี น้อยตา '1/8 33 11-06-2024 17:45:06
27 28236 ด.ญ.ปาลิตา สอนจ้อย '1/8 34 11-06-2024 17:45:06
28 28237 ด.ญ.วรรธิดา ดวงตา '1/8 35 11-06-2024 17:45:06
29 28238 ด.ญ.วรัญปภา สุขสวัสดิ์ '1/8 36 11-06-2024 17:45:06
30 28239 ด.ญ.วิชญาดา บุญธิสาร '1/8 37 11-06-2024 17:45:06
31 28240 ด.ญ.สุทินา ฐานะ '1/8 38 11-06-2024 17:45:06
32 28241 ด.ญ.อลิซาเบธ กลาส '1/8 39 11-06-2024 17:45:06
33 28242 ด.ญ.เอมมิกา แคลปป์ '1/8 40 11-06-2024 17:45:06
34 28342 ด.ญ.ปานวรินทร์ วิชัยเนตร '1/8 41 04-07-2024 08:23:53
    ||   Export To Excel File