ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 73 กิจกรรม เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง

ครูที่ปรึกษา : 1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26223 นายสรวิศ สิงห์ใจ '4/5 2 06-06-2024 15:33:32
2 26240 นางสาวพรนภัส สายจันทร์ '4/5 3 06-06-2024 15:33:32
3 26268 นายสิรภพ สิงห์ใจ '4/5 4 06-06-2024 15:33:32
4 26275 นางสาวณิชารีย์ บุญยงค์รัตน์ '4/5 5 06-06-2024 15:33:32
5 26297 นายธนวัฒน์ หินนะราย '4/5 6 06-06-2024 15:33:32
6 26332 นายกันตพัฒน์ อนุแก้ว '4/5 7 06-06-2024 15:33:32
7 26337 นายญาณพัฒน์ อุทธิยา '4/5 8 06-06-2024 15:33:32
8 26346 นายนิปุณ ปัญญา '4/5 10 06-06-2024 15:33:32
9 26350 นายวชิรวิทย์ ยะก๋อน '4/5 11 06-06-2024 15:33:32
10 26374 นายคณิตศาสตร์ คำเรืองศรี '4/5 14 06-06-2024 15:33:32
11 26379 นายทิวาวัชร์ เรืองศักดิ์ '4/5 15 06-06-2024 15:33:32
12 26399 นางสาวณิชญากานต์ โอบอ้อม '4/5 17 06-06-2024 15:33:32
13 26400 นางสาวดวงเนตร อุดมฤทธิ์ '4/5 18 06-06-2024 15:33:32
14 26425 นายพีรวิชญ์ สีลาสม '4/5 19 06-06-2024 15:33:32
15 26443 นางสาวณัฏฐธิดา สุดทะ '4/5 20 06-06-2024 15:33:32
16 26469 นายภัทรกร ใจวงค์ '4/5 21 06-06-2024 15:33:32
17 26473 นายอนุวัฒน์ เดชรส '4/5 22 06-06-2024 15:33:32
18 26482 นางสาวณัฐณิชา แสงจันทร์ '4/5 23 06-06-2024 15:33:32
19 26585 นางสาวธิดารัตน์ มุ่งงาม '4/5 24 06-06-2024 15:33:32
20 26745 นางสาวกรชนก เอมโอษฐ '4/5 25 06-06-2024 15:33:32
21 27742 นายธนกร สุกิติระ '4/5 26 06-06-2024 15:33:32
22 28268 นายพรภวิษย์ อินชัย '4/5 29 06-06-2024 15:33:32
23 28271 นางสาวกัญญาวีร์ จินะศรี '4/5 32 06-06-2024 15:33:32
24 28274 นางสาววราภรณ์ ช่วยบ้าน '4/5 35 06-06-2024 15:33:32
25 28288 นางสาวพาทินธิดา พิสุทธิมนัสพงศ์ '4/5 36 06-06-2024 15:33:32
    ||   Export To Excel File