ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 71 กิจกรรม English We Like

ครูที่ปรึกษา : ครูกาญจนา ไกลถิ่น
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27963 ด.ช.กิตติกวิน มาภิรมย์ '1/2 1 27-06-2024 12:40:10
2 27964 ด.ช.กิตติพัฒน์ ศักดิ์สม '1/2 2 27-06-2024 12:40:10
3 27965 ด.ช.คุณานนต์ สมแก้ว '1/2 3 27-06-2024 12:40:10
4 27966 ด.ช.จิราวัฒน์ คุณสาร '1/2 4 27-06-2024 12:40:10
5 27967 ด.ช.นิติปกรณ์ มูลเมือง '1/2 5 27-06-2024 12:40:10
6 27968 ด.ช.บัญชาพัฒน์ คำดี '1/2 6 27-06-2024 12:40:10
7 27969 ด.ช.พลวัฒน์ ไชยพรม '1/2 7 27-06-2024 12:40:10
8 27970 ด.ช.พีรดนย์ พึ่งเขื่อนขันธ์ '1/2 8 27-06-2024 12:40:10
9 27971 ด.ช.ภคิน รัตนวิริยาภรณ์ '1/2 9 27-06-2024 12:40:10
10 27972 ด.ช.ภัทรภาคิน ธิโนชัย '1/2 10 27-06-2024 12:40:10
11 27973 ด.ช.ภูมินทร์ สอนคำมูล '1/2 11 27-06-2024 12:40:10
12 27975 ด.ช.วีระชัย ก้อนเกษ '1/2 12 27-06-2024 12:40:10
13 27976 ด.ช.ศิรชัย ช่างเก็บ '1/2 13 27-06-2024 12:40:10
14 27977 ด.ญ.กชพร ไชยลังกา ตัน '1/2 14 27-06-2024 12:40:10
15 27979 ด.ญ.กวินทิพย์ ธนะด้วง '1/2 16 27-06-2024 12:40:10
16 27980 ด.ญ.จันทกานต์ จักรแก้ว '1/2 17 27-06-2024 12:40:10
17 27981 ด.ญ.ชฎาพร กำแก้ว '1/2 18 27-06-2024 12:40:10
18 27982 ด.ญ.ณฐินี วงค์วุฒิ '1/2 19 27-06-2024 12:40:10
19 27983 ด.ญ.ณัฏฐ์ชยา บัวสาลี '1/2 20 27-06-2024 12:40:10
20 27984 ด.ญ.ณัฐณิชา เนาวรัตน์ '1/2 21 27-06-2024 12:40:10
21 27985 ด.ญ.ณัฐณิชา แปงคำ '1/2 22 27-06-2024 12:40:10
22 27986 ด.ญ.ณัฐณิชาภัสร์ ลือนา '1/2 23 27-06-2024 12:40:10
23 27987 ด.ญ.ตรีทิพ สุริยะ '1/2 24 27-06-2024 12:40:10
24 27988 ด.ญ.บุตรศรัณย์ จอมศรีลา '1/2 25 27-06-2024 12:40:10
25 27989 ด.ญ.เบญญทิพย์ อุ่นนันท์ '1/2 26 27-06-2024 12:40:10
26 27990 ด.ญ.ปพิชญา เทือกตา '1/2 27 27-06-2024 12:40:10
27 27991 ด.ญ.ปุณญวีย์ ปานบุญ '1/2 28 27-06-2024 12:40:10
28 27992 ด.ญ.ปุณณดา เสริมศรี '1/2 29 27-06-2024 12:40:10
29 27993 ด.ญ.พัทธนันท์ หล้าธิ '1/2 30 27-06-2024 12:40:10
30 27994 ด.ญ.พาทินธิดา อภิวงค์ '1/2 31 27-06-2024 12:40:10
31 27995 ด.ญ.ภณิดา ไกลถิ่น '1/2 32 27-06-2024 12:40:10
32 27996 ด.ญ.รุ่งนภา พานสถิตย์ '1/2 33 27-06-2024 12:40:10
33 27997 ด.ญ.วิชญาพร ประชันกิจพัฒนา '1/2 34 27-06-2024 12:40:10
34 27998 ด.ญ.อชิรญา ขัดเชียงแสน '1/2 35 27-06-2024 12:40:10
35 27999 ด.ญ.อุรัสยา ชัยชนะ '1/2 36 27-06-2024 12:40:10
36 28000 ด.ญ.ไอยดา จอมคำสิงห์ '1/2 37 27-06-2024 12:40:10
37 28001 ด.ญ.ไอยวรินญท์ กันทะเขียว '1/2 38 27-06-2024 12:40:10
38 28002 ด.ญ.ไอรดา นันตา '1/2 39 27-06-2024 12:40:10
39 28037 ด.ญ.รภัสสรณ์ ทาโน '1/2 40 27-06-2024 12:40:10
40 24915 นายนันทิพัฒน์ เทพลือ '6/1 1 27-06-2024 12:41:24
41 24918 นายภูมินทร์ หินทราย '6/1 2 27-06-2024 12:41:24
42 24954 นายนฤสรณ์ อุทธิยา '6/1 4 27-06-2024 12:41:24
43 24957 นายอานนท์ กลิ่นมณฑา '6/1 5 27-06-2024 12:41:24
44 25021 นายณัฐพล พรมติ๊บ '6/1 12 27-06-2024 12:41:24
45 25022 นายธะนุพงค์ ท้าวธะนะ '6/1 13 27-06-2024 12:41:24
46 25023 นายธีรัช ประทีปสังคม '6/1 14 27-06-2024 12:41:24
47 25103 นายตนุภัทร สาริวาท '6/1 20 27-06-2024 12:41:24
48 25112 นายศิริวัฒน์ แสงคำมา '6/1 22 27-06-2024 12:41:24
49 26588 นายณัฐภูมิ โยธา '6/1 33 27-06-2024 12:41:24
50 27073 นายธเนด แสงเมือง '6/1 35 27-06-2024 12:41:24
51 27074 นายศุภโชค ยาวิชัย '6/1 36 27-06-2024 12:41:24
    ||   Export To Excel File