ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 70 กิจกรรม นักอ่านหรรษา

ครูที่ปรึกษา : ครูอัมรา ใจติ๊บ
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 24914 นายเทวฤทธิ์ อินวาท '6/10 1 06-06-2024 13:39:14
2 24937 นายพุธิเมธ กมลสาร '6/10 4 06-06-2024 13:39:14
3 24944 นายการิน เจริญราช '6/10 6 06-06-2024 13:39:14
4 24947 นายณัฐกร เมืองแก่น '6/10 7 06-06-2024 13:39:14
5 24949 นายธณภัทร ช่างเขียน '6/10 8 06-06-2024 13:39:14
6 24956 นายรัชชาพงศ์ กันทะสิงห์ '6/10 10 06-06-2024 13:39:14
7 24981 นายธีรภัทร์ ธิมาไชย '6/10 11 06-06-2024 13:39:14
8 24985 นายปัณณทัต ณ น่าน '6/10 12 06-06-2024 13:39:14
9 25015 นายกฤตเมธ ถูกจิตร '6/10 14 06-06-2024 13:39:14
10 25064 นายชัยพัทธ์ จินณรักษ์ '6/10 15 06-06-2024 13:39:14
11 25066 นายธนโชติ บุญเรือง '6/10 16 06-06-2024 13:39:14
12 25080 นางสาวกัญญาภัค สงบ '6/10 17 06-06-2024 13:39:14
13 25082 นางสาวจริยาพร แก้วนา '6/10 18 06-06-2024 13:39:14
14 25088 นางสาวนิพาดา ศรีสูงเนิน '6/10 19 06-06-2024 13:39:14
15 25106 นายบดินทร์ เรือนมูล '6/10 20 06-06-2024 13:39:14
16 25109 นายพงศภัค ชาวเหนือ '6/10 21 06-06-2024 13:39:14
17 25133 นางสาววิมลพันธ์ เรืองรุ่ง '6/10 24 06-06-2024 13:39:14
18 25177 นางสาววรญา รัชสีวอ '6/10 25 06-06-2024 13:39:14
19 25590 นายทินภัทร เย็นจุรีย์ '6/10 27 06-06-2024 13:39:14
20 26734 นายชยุต สอนศรี '6/10 28 06-06-2024 13:39:14
21 26736 นายภูมิมินทร์ ตาคำ '6/10 29 06-06-2024 13:39:14
22 26737 นางสาวกัญญาณี ศรีประทุม '6/10 30 06-06-2024 13:39:14
23 26738 นางสาวกัลยาณี รู้แข็งแรง '6/10 31 06-06-2024 13:39:14
24 26739 นางสาวฉัตรพร มังกร '6/10 32 06-06-2024 13:39:14
25 26740 นางสาวณัฐธิดา ใบยา '6/10 33 06-06-2024 13:39:14
26 26741 นางสาวเพ็ญพิชชา แสงเพชร์ '6/10 34 06-06-2024 13:39:14
    ||   Export To Excel File